Hotărârea nr. 361/2007

Hotărârea 361/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil si locuinte, D+P+3E+M – etapa a II-a, str. Traian Mosoiu nr. 50.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și locuințe, D+P+3E+M - etapa alia str. Traian Moșoiu nr. 50

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri și locuințe, D+P+3E+M - etapa a II a, str. Traian Moșoiu nr. 50  - proiect din inițiativa

primarului;

Analizând Referatul nr. 49712/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și locuințe, D+P+3E+M-etapa a II a, str. Traian Moșoiu nr. 50, beneficiar Morar Teodor;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8521/8671/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru imobil de birouri și locuințe, D+P+3E+M - etapa a II a, str. Traian Moșoiu nr. 50, beneficiar Morar Teodor, prin care se stabilesc reglementările privind, amplasarea, regimul de înălțime, regimul de construire - închis, accesul, parcarea/gararea auto, amenajarea incintei, ocuparea terenului POT = 38,5% și CUT = 2,73 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8521/8671/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian


Intrasemnează: municipiului.


Nr. 361 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)