Hotărârea nr. 360/2007

Hotărârea 360/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri si locuinte, S+P+E+M, str. Donath nr. 114.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri și locuințe, S+P+E+M str. Donath nr. 114

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru clădire de birouri și locuințe, S+P+E+M, str. Donath nr. 114 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47501/43/07.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri și locuințe, S+P+E+M, str. Donath nr. 114, beneficiar FRUNZĂ ION;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28620/8602/24.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri și locuințe, S+P+E+M, str. Donath nr. 114, beneficiar Frunză Ion, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, indicii de ocupare a terenului POT = 25% (POTmax. = 30%) și CUT = 0,75 ADC/mp. teren (CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28620/8602/24.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 360 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)