Hotărârea nr. 359/2007

Hotărârea 359/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă unifamilială, S+P+M, Colonia Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială, S+P+M Colonia Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință unifamilială, S+P+M, Colonia Borhanci - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47481/43/07.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială, S+P+M, Colonia Borhanci, beneficiar Diosan Ciprian;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2582/8511/11.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială, S+P+M, Colonia Borhanci, beneficiar Diosan Ciprian, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, indicii de ocupare a terenului POTmax. = 30% și CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2582/8511/11.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian

Nr. 359 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)