Hotărârea nr. 358/2007

Hotărârea 358/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru vilă familială, P+E, str. Câmpului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru vilă familială, P+E str. Câmpului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru vilă familială, P+E, str. Câmpului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47478/43/07.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru vilă familială, P+E, str. Câmpului, beneficiar Chiș Călin Dumitru;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9966/8466/15.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru vilă familială, P+E, str. Câmpului, beneficiar Chiș Călin, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, indicii de ocupare a terenului POT = 1,7% și CUT = 0,027 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9966/8466/15.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 358 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)