Hotărârea nr. 357/2007

Hotărârea 357/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru restaurare, extindere si conversie functională, imobil de birouri-comert, restaurant, locuinte de serviciu, S+P+E+M, str. G. Clemenceanu nr. 3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru restaurare, extindere și conversie funcțională imobil de birouri-comerț, restaurant, locuințe de serviciu, S+P+E+M str. G. Clemenceau nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru restaurare, extindere și conversie funcțională imobil de birouri-comerț, restaurant, locuințe de serviciu, S+P+E+M, str. G. Clemenceau nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49470/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru restaurare, extindere și conversie funcțională imobil de birouri-comerț, restaurant și locuințe de serviciu, S+P+E+M, str. G. Clemenceau nr. 3, beneficiară SC BAU SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 18501/8600/09.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru restaurare, extindere și conversie funcțională imobil de birouri-comerț, restaurant și locuințe de serviciu, S+P+E+M, str. G. Clemenceau nr. 3, beneficiară SC BAU SRL, prin care se stabilesc reglementările privind reconversia, noile funcțiuni ale clădirii, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 69,01% și CUT = 2,14 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 18501/8600/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin StamatianNr. 357 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)