Hotărârea nr. 356/2007

Hotărârea 356/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru constructie – terminal de pasageri – sosiri cu S+P+E Aeroportul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție - terminal de pasageri -sosiri, cu S+P+E Aeroportul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construcție -terminal de pasageri - sosiri, cu S+P+E, Aeroportul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49443/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție - terminal de pasageri - sosiri, cu S+P+E, Aeroportul Cluj-Napoca, beneficiară RA Aeroportul Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32958/8668/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcție-terminal de pasageri - sosiri, cu S+P+E, beneficiară RA Aeroportul Cluj-Napoca, prin care se stabilesc reglementările privind, amplasarea, regimul de înălțime, accesul, zona de parcare, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32958/8668/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian

Nr. 356 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


Contrasemnează: irul municipiului, Aurora Țărmure