Hotărârea nr. 355/2007

Hotărârea 355/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 344/2007 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 344/2007 (stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 344/2007 de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147480 din data de 14.06.2007 al Direcției taxe și impozite locale, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 344/2007 (stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008);

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 571/2006 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.36 alin. 4 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I . Se modifică art.l al Hotărârii nr. 344/2007 (stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008) în sensul modificării și completării Anexei nr.I lit.E. Taxe administrate de către DIRECȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT, după cum urmează:

Nr. art din codul fiscal

Nivelurile prevăzute

Legea 571/2003

Nivelurile aprobate pentru anul 2007

Nivelurile aprobate pentru anul 2008

Art.268

Taxă viză anuală autorizație privind

0-3000 lei

I

alin.(5)

desfășurarea    activităților    de

alimentație publică:

  • a) construcții provizorii (gherete);

  • b) structuri de vânzare, a căror suprafețe ale sălilor de servire (conform declarațiilor pe proprie răspundere) sunt:

50 lei

50 lei

de până la 50 mp

100 lei

100 lei

între 50 și 100 mp

150 lei

150 lei

între 100 și 200 mp

200 lei

200 lei

mai mare de 200 mp

c) pentru structurile de vânzare în cadrul cărora se desfășoară

250 lei

250 lei

activități de alimentație publică iar localul respectiv deține categorie stabilită de către Ministerul pentru IMM, Comerț, Turism și Profesii Liberale

local de 2 ste/e

local de 3 stele

local de 4 stele

- local de 5 ste/e

200 lei

300 lei

400 lei

500 lei

200 lei

300 lei

400 lei

500 lei

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția taxe și impozite locale și Direcția domeniului public și privat.

Președinte de ședință,

Prof.univ.dr.Vasile Florin Stamatian



Nr. 355 din 25 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)