Hotărârea nr. 354/2007

Hotărârea 354/2007 - Aprobarea preturilor de productie si a terifelor pentru energia termică livrată populatiei si agentilor economici si a pretului local de facturare către populatie.

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de producție și a tarifelor pentru energia termică livrată populației și agenților economici și a prețului local de facturare către populație.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor de producție și a tarifelor pentru energia termică livrată populației și agenților economici și a prețului local de facturare către populație - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 25341/20.06.2006 al Direcției economice prin care se propune aprobarea prețurilor de producție și a tarifelor pentru energia termică livrată populației și agenților economici și a prețului local de facturare către populație;

Reținând prevederile Legii nr. 325/2006, ale O.G. nr. 36/2006, ale Ordinului ANRSC nr. 514/2006 și ale Ordinului ANRE nr. 21/2006 ;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu 1 iulie 2007, prețurile de producție și tarifele pentru energia termică livrată populației și agenților economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă, începând cu 1 iulie 2007, prețul local de facturare către populație la valoarea de 147,84 lei /gcal, inclusiv TVA.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Prof. univ. dr. Vasile Florin StamatianNr. 354 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 354/2007

TABEL

cu prețurile de producție și tarifele pentru energia termică livrată populației și agenților economici.

CATEGORII DE PREȚURI

PREȚURI ÎNCEPÂND CU 01.07.2007

( nu conțin TVA)

Lei/gcal

Preț pentru energie termică produsă în CT de cvartal și livrată populației și agenților economici

244,15

Preț pentru energie termică produsă în CT de zonă și livrată populației și agenților economici

199,31

Tarif transport și distribuție energie termică produsă în CT de zonă pentru populație și agenți economici

98,37

Tarif pentru distribuție și furnizare de Energie termică achiziționată de la SC Colonia Cluj-Napoca Energie SRL

33,44