Hotărârea nr. 353/2007

Hotărârea 353/2007 - Aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca. (* fisierul cu hotararea nu poate fi atasat fiind prea mare)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Cătană. Li viu Ioan Chioran. Alexandru Cordoș. Csoma Botond, Maria Dulcă, Ștefan l-'lorea Dimitriu, Horea Ioan Elorea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Lăszlo Attila, Molnos Lajos, Remus Gabriel Lăpușan, Radu Morariu, Ioan Silviu Nistor, Pâlfi Carol, Ciprian Adrian Păun, Pentru lacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu. Gyula Somogyi, Vasilc Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean. Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 49.977/15.06.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca. conform obiectivelor strategice și a propunerilor operaționale din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comisiiilc de specialitate ale consiliului vor desemna minimum câte un reprezentant din rândul membrilor acestora în vederea implementării și actualizării strategici în funcție de evoluțiile viitoare.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează aparatul de specialitate al primarului și regiile autonome de subordonare locală.


Nr. 353 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)