Hotărârea nr. 352/2007

Hotărârea 352/2007 - Actionariatul Societătii Comercial Sportivă, F.C.M. Universitatea S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acționariatul Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind acționariatul Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A.- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Adrian Catană, Liviu Ioan Chioran, Alexandru Cordoș, Ștefan Florin Dimitriu. Maria Dulcă, Csoma Botond, Horia Ioan Florea, Adrian Gurzău, lrsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Ioan Silviu Nistor, Pâlfi Carol, Ciprian Adrian Păun, Iacob Petru Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop. Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Florin Vasile Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 45595/303/07.06.2007 al Serviciului Juridic-contencios, prin care se propune majorarea capitalului social al Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A și alocarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 a sumei de 2.900.000 RON în vederea participării la majorarea de capital social al Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 si art. 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație al Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A. cu îndeplinirea formalităților legale privind actualizarea actului constitutiv al societății și înregistratrea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului, în așa fel încât documentele interne să coincidă cu cele publice.

Art.2. Se aprobă majorarea capitalului social ai Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A cu 6.600.000 RON prin emiterea de noi acțiuni, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor înregistrați in Registrul Acționarilor.

Art,3. Se aprobă alocarea sumei de 2.900.000 RON de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, în vederea participării la majorarea de capital social al Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A..

Art.4. Se mandatează Consiliul de administrație al Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A. să identifice și să selecteze o societate specializată în vederea evaluării patrimoniului Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A. până în data de 01.08.2007.

Art.5. Se mandatează reprezentantul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de administrație al Societății Comercial Sportivă F.C.M. Universitatea S.A. cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art.2 si 3 din prezenta hotătâre.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ cultură. Direcția economică și Serviciul Juridic - contencios.
Nr. 352 din 7 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)