Hotărârea nr. 351/2007

Hotărârea 351/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 135/2007 (aprobarea Contractului cadru închieat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC. Impact Developer & Contractor SA).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 135/2007 (aprobarea Contractului cadru încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 135/2007 (aprobarea Contractului cadru încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.47396/421/07.06.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 135/2007 (aprobarea Contractului cadru încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.);

Reținând prevederile Legii nr. 50/ 1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. b și al. 4 lit. e, 39 al. 4 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează Hotărârea nr. 135/2007 privind aprobarea Contractului cadru încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A., cu un nou articol care va avea următorul conținut:

“Art.2. Toate obligațiile asumate între părți, care au stat la baza procedurii de identificare ; investitorului privat interesat în participarea la societatea comercială ce se va înființa în vedere; viabilizării și construirii unui cartier de locuințe în zona Dealul Lomb, conform cu prevederile Hotărâri nr. 575/2006, își păstrează valabilitatea până la îndeplinirea acestora, independent de constituirea noi societăți.”

Art. II. Până la data semnării Contractului cadru încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A., anexa la Hotărârea nr. 135/2007 va fi modificată conform prevederilor art. I.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de analiză și selectare a ofertei celei mai convenabile a investitorului privat interesat în participarea Ia societatea comercială ce va fi înființată în vederea viabilizării și construirii unui cartier de locuințe în zona Dealul Lomb.

Serviciul Juridic contencios, Direcția domeniului public și privat, Direcția urbanism, Direcția economică și Direcția tehnică.

Președinte de ședință,

Prof.univ.dr. Vasile Florin Starqrâtian

Contrasemnează:

Secretarul municipiului

Jr. Aurora Tă^mure l/7

Nr. 351 din 7 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)