Hotărârea nr. 350/2007

Hotărârea 350/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 227/2007 (aprobarea listei pentru repartizarea locuintelor în regim de închiriere, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, bl. 6, modificată prin HCL nr. 294/2007, în sensul excluderii pozitiei nr. 6 – Muresan george Marius (neîndeplinirea criteriilor de acces la locuintă).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.227/2007 ( aprobarea listei pentru repartizarea locuințelor în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6), modificată prin HCL 294/08.05.2007, în sensul excluderii poziției nr. 6 - Mureșan George Marius (neîndeplinirea criteriilor de acces la locuință)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.227/2007 ( aprobarea listei pentru repartizarea locuințelor în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6), modificată prin HCL 294/08.05.2007, în sensul excluderii poziției nr. 6 - Mureșan George Marius (neîndeplinirea criteriilor de acces la locuință) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Catană, Liviu Ioan Chioran, Alexandru Cordoș, Csoma Botond, Ștefan Florea Dimitriu, Maria Dulcă, Ioan Horia Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Ioan Silviu Nistor, Pâlfi Carol, Ciprian Adrian Păun, Petru Iacob Pântea, Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș. Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 45661 din 01.06.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune privind modificarea Hotărârii nr.227/2007 ( aprobarea listei pentru repartizarea locuințelor în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6), modificată prin HCL 294/08.05.2007. în sensul excluderii poziției nr. 6 - Mureșan George Marius (neîndeplinirea criteriilor de acces la locuință)

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006, ale Legii nr. 114/1996, republicată, ale Legii nr. 241/2001 și ale O.U.G. nr. 40/1999:

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 1 din Hotărârea nr.227/2007, modificată prin HCL 294/08.05.2007, în sensul excluderii poziției nr. 6 - Mureșan George Marius (neîndeplinirea criteriilor de acces la locuință).

Art.II. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic,contencios.

Nr. 350 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)