Hotărârea nr. 348/2007

Hotărârea 348/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de locuinte familiale, Sp+P+M, Colonia Făget – zona La Stâni.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe familiale, Sp+P+M Colonia Făget - zona La Stâni

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de locuințe familiale, Sp+P+M, Colonia Făget - zona La Stâni - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41385/43/18.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe familiale, Sp+P+M, Colonia Făget - zona La Stâni, beneficiară Avasiloaiei Susana;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 12803/8600/15.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe familiale, Sp+P+M, Colonia Făget - zona La Stâni, beneficiară Avasiloaiei Susana, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amenajările de spațiu verde, agrement, indicii de ocupare a terenului POT = 21%, CUT = 0,43, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 12803/8600/15.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 348 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


'reședințe de ședință. Je'Elorin St^matian/ntrasemnează:

.1 municipiului,