Hotărârea nr. 347/2007

Hotărârea 347/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, Sp+P+M, Colonia Sopor f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, Sp+P+M

Colonia Sopor fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială, Sp+P+M, Colonia Sopor fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44671/ 43/29.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, Sp+P+M, Colonia Sopor fn, beneficiar Vârlan Blaj Titi;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9407/8459/09.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, Sp+P+M, Colonia Sopor fn, beneficiar Vârlan Blaj Titi, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, indicii de ocupare a terenului POT = 16,75% (POTmax. = 35%) CUT = 0,3 ADC/mp. teren (CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren) pentru UTR = CM3, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9407/8459/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 347 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)