Hotărârea nr. 346/2007

Hotărârea 346/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 683/2006 (aprobarea unui schimb de imobile si însusirea unei expertize), (modificare nr. topo., suprafete terenuri; însusire raport de evaluare imobile, precum si documentatii topografice pentru operatiuni notariale) si revocarea Hotărârii nr. 771/2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 683/2006 (aprobarea unui schimb de imobile și însușirea unei expertize), (modificare nr. topo., suprafețe terenuri; însușire raport de evaluare imobile, precum și documentații topografice pentru operațiuni notariale) și revocarea Hotărârii nr. 771/2006.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 683/2006 (aprobarea unui schimb de imobile și însușirea unei expertize), (modificare nr. topo., suprafețe terenuri; însușire raport de evaluare imobile, precum și documentații topografice pentru operațiuni notariale) și revocarea Hotărârii nr. 771/2006 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37127 din 29.05.2006 al Direcției domeniului public și privat privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 683/2006 (aprobarea unui schimb de imobile și însușirea unei expertize), (modificare nr. topo., suprafețe terenuri; însușire raport de evaluare imobile, precum și documentații topografice pentru operațiuni notariale) și revocarea Hotărârii nr. 771/2006;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 683/2006, în sensul că obiectul schimbului îl reprezintă imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, înscrise în CF nr. 1431 - Cluj identificate prin terenurile sub nr. topo. 16234/1/3/2/2 în suprafață de 4.849 mp; nr.topo. 16234/1/2/1/2 în suprafață de 1.014 mp; nr. topo. 16234/1/1/1/2 în suprafață de 801 mp; nr. topo. 16234/1/1/1/7/2 în suprafață de 458 mp, aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, drept de proprietate prin comasație, cu terenul și construcțiile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 5 (fostă str. Deltei), înscris în CF nr.l 14328- Cluj, cu număr topo. 9598; 9599, în suprafață de 2.639 mp aflat în proprietatea SC TERAPIA SA., fără plata vreunei sulte.

Art.II. Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 683/2006, în sensul că se însușește raportul de evaluare terenuri și construcții pentru realizare schimb imobiliar, a terenurilor situate în municipiul Cluj-Napoca. înscrise în CF nr. 1431- Cluj identificate sub nr. topo. 16234/1/3/2/2 în suprafață de 4.849 mp; nr.topo. 16234/1/2/1/2 în suprafață de 1.014 mp; nr. topo. 16234/1/1/1/2 în suprafață de 801 mp; nr. topo. 16234/1/1/1/7/2 în suprafață de 458 mp și respectiv terenul și construcțiile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 5 (fostă str. Deltei), înscris în CF nr. 114328- Cluj, cu număr topo. 9598; 9599, în suprafață de 2.639 mp, imobile ce fac obiectul schimbului între municipiului Cluj-Napoca și SC TERAPIA SA.

Art.III. Se modifică art. 3 al Hotărârii nr. 683/2006 care va avea următorul conținut:

"Raportul de evaluare a terenurilor și construcțiilor face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art.IV. Se însușesc documentațiile topografice pentru operațiuni notariale, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V. Se revocă Hotărârea nr. 771/2006.

Art,VI, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 346 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

®DARIAN

TINTA NOASTRĂ ESTE VALOAREA


c-moil: dorion@dorion.ro web: www.dorion.ro


Sediu cent rol Cluj-Nopoca: Birou București:

Birou Timișoara:

Birou Constanta:

Birou Brașov:

Birou lași:

Birou Sibiu:

Birou Suceovo:

Birou Galoti:

Birou Arod:

Birou Croiovo:

Birou Oradea:

Birou Tg. Mureș:


Str. Observatorului nr. 146/15, Teljlox 0264/438033 (34)

Str I. Compineonu nr 11, et.6, Tel . 021/3122786, Fox: 3123062

Str Polonco nr 2, Tel./fax: 0256/432822

Str Ecoterinc Vorgo nr. 29, Tel ./fox 0241/508400

Bd. Eroilor nr 17, et. IV TdJfax 0268/474770

Str Ștefan cel More nr. 8, et I, Tel/fax: 0232/216073

Str. Scoolo de înot nr. 3. op. 47, Tel/fax 0269/244243

Str. Ștefan cel Mare nr. 26, op 1, Tel../fax 0230/522168

Str Broilei nr. 7-9, et 3, com. 317, Tel./fax: 0236/494969

Str. Colugoreni nr2, et I, ap 2, Tel/fax 02577272427

Colea București, bl A3. sc. 2, op. 2, Tel/fox 0251/3)5478

Str. Pescărușului nr 14, Tel /fax 0259/414242

Str Tineretului nr. 3. op. 1 b , Te!.,lax: 0265/264068


DARIAN ROM SUISSE SRL, NrReg.Com


J12/595/1991, CUI R/201020, IBAN R09IBTRLQI301202900868XX, Bonco Transilvana

2291/01.06.2007

Către:

S.C. .TERAPIA" S.A.

Referitor modificare suprafeței din raportul de evaluare nr. 1398/21.02.2006

Stimați domni,

Urmare solicitării Dumneavoastră de a efectua ajustări la raportul nostru nr. 1398/21.02.2006, vă precizăm următoarele:

o Raportul de evaluare 1398/21.02.2006 întocmit de societatea noastră se referă la proprietățile imobiliare "PORȚIUNI DE TEREN", situate în Cluj-Napoca, la limita "Platformei industrială TERAPIA" (zona str. Fabricii și B-dul Muncii) aparținând, (conform informațiilor primite) Statului Român în administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca.

o Proprietățile subiect sunt de natura unor amplasamentelor libere (în fapt fâșii și porțiuni neconstruite alipite de amplasamentul TERAPIA SA.), spații verzi sau utilizate pentru parcare.

o Raportul 1398/21.02.2006 a fost întocmit în baza dimensiunii date de o identificare dimensională primită la acea dată, valorile totale obținute fiind de 306 890echivalent a 1 089 000 RON.

o Conform informațiilor primite, în urma ridicărilor topo cadastrale s-a constatat o mică diferență dimensională, care nu influențează utilitatea proprietății în ansamblul ei.

Astfel, aplicând aceleași abordări menționate în raportul 1398/21.02.2006, ținând cont de dimensiunile însușite se obțin următoarele valori:

ACTIV EVALUATFORMA


Valoare TEREN


identificare

TEREN LA POD (ÎN LATERAL Șl SPRE CAPĂT) str. FABRICII.

NR. TOP 16234/1/3/2/2


TEREN str.FABRlCH. la

POARTA nr1 DE ACCES pe B PLATFORMĂ.

NR. TOP 16234/1/2/1/2

TEREN str.FABRlCH.

platforma de parcare, in fața - halei principale de producție.

NR. TOP 16234/1/1/1/2


RESTRICȚII

Valoare medie unitara

MP

Eur/MP

Eur

LEI

format dmtr-o fâșie ce urmârește limita proprietății dinspre str Fabricii, zona Podului (actualmente 4 849 neutilizată), cu o deschidere mai largă la capătul poduluicuprinsâ intre sc Fabricii și limita Terapia (actualmente utilizată ca o parcare neamenajată)

pentru componenta lip fâșie există restriȘi aferente apropierii podul. tară posibilități de poziționare a unor construcții

45.0 €

218 400 €

775 000

porțiune trapezoidalâ cupnnsă intre str. Fabricii și

1 014 limita impre/muitâ a Terapia, actualmente utilizată pentru acces și parcare

aferente necesităni asigurării accesului spre poarta nr.1. pe laterale putând a fi utilizat in cazul unei avizări in acest sens

39,4 6

39 950 €

142 000

porțiune tnunghiulară cuprinsă intre str. Fabricii și limita împrejmuită a Terapia, actualmente utilizată pentru parcare (pe porțiune care permite acces și manevră)

aferente apropierii de traseele de circulație.cu posibilități de poziționare a construcțiilor pe o porțiune limitată

42.26

33 770 €

120 000

porțiune triunghiuială cupansâ intre str. Muncii și

458 limita împrejmuită a Terapia, actualmente utilizată pentru acces și parcare

aferente necesităni asigurării accesului spre poarta nr. 1, pe laterale fără posibtlități ce avizare ia contruire


TEREN str.MUNCII. la

POARTA nr.2 DE ACCES pe 0 PLATFORMĂ.

NR. TOP 16234/1/1/1/7/2


28.4 €   12 990 €


46 000


42,8 € 305 110 €


1 083 000


curs valutar

data estimării


fetxuane-06
i puțin pele contrare precizate în prezenta.

A


ru^European Expert Allianceîntocmit, ing. R^du TJMBUȘ Expșrft Evaluator


Anexă la Hotărârea nr. 346/2007

FIȘA LUCRĂRII

DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICĂ

PENTRU

OPERAȚIUNI NOTARIALE

BENEFICIAR:

S.C. TERAPIA S.A.

EXECUTANT:

POP ALEXANDRU

BORDEROU DE PIESE

PIESE SCRISE:

FIȘA LUCRĂRII

BORDEROU DE PIESE

MEMORIU TEHNIC

DESCRIEREA TOPOGRAFICĂ

INVENTAR DE COORDONATE

PIESE DESENATE:

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SC. 1:5000

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE

A CORPULUI DE PROPRIETATE SC. 1:500

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate

necesar pentru operațiuni notariale.

înscris în registrul de evidență proprie la nr. 44.

 • 2. Beneficiarul lucrării: S.C. TERAPIA S.A.

 • 3. Executantul lucrării: POP ALEXANDRU.

 • 4. Obiectivul lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

 • 5. Scopul lucrării: Lucrarea se execută pentru operațiuni notariale.

6. Amplasamentul obiectivului:

Str. Fabricii Nr. 124, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, având următorii vecini: la Nord: S.C. TERAPIA S.A.

la Est: S.C. TERAPIA S.A.

la Sud: S.C. TERAPIA S.A.

la Vest: STR. FABRICII.

7. Situația juridică a terenului:

Terenul este înscris în C.F. Nr. 1431; Nr. topo. 16234/1/2/1/2; în suprafață de 1014 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale: Pentru executarea lucrării s-au folosit 2 puncte de coordonate: S16 și S24; punctele de frângere a proprietății au fost calculate prin coordonate rectangulare. Planul s-a redactat la scara 1:500. Din punctele de contur s-a calculat suprafața de 1011 mp, cu 3 mp mai puțin decât suprafața din actul de proprietate.

întocmit:

POP ALEXANDRU

HL/AIN LJEZ I I N       I VTAI \L—

IN ZONA

Scara 1:5000

L-34-48-C-a-2-IV

BENEFICIAR:

S.CJ TERAPIA S.A.


>2
ZANCPT

ACF.KTIA X4ȚIONAL*

• KC4»A»Tai *> PltLlCIfATr imoviliasA


Nr. Cerere 8665.13.02.2007 Ziua 23

Luna 02

Anul 2007

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Cartea funciara cu nr.1431 Cluj- Napoca

A. Partea l-a

Nr. crt.

Nr. top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

577

16234/1/1/1/

Teren in Șoseaua la Colina fn

801

2

Teren in Șoseaua la Colina fn

1267

581

16234/1/1/1/

Teren in str.La Pasionaria

1014

582

584

7 16234/1/2/1/

2

16234/1/3/2

Teren in str. La Pasionaria

8536

B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

Intrat la 08.03.1938 nr 3640

Drept de proprietate , prin comasatie si prevăzute la transformare, in favoarea: MUNICIPIULUI Cluj

C. Partea a III- a
Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

i

I

Certific ca prezentul extras corespunde întru to^Lcd ^pozițiile jn^/igoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara poate fi^^LjConfomrcerdrii, la.......................................................

și nu este valabil la încheierea actelor aut^rtfificațș'îfe notarnl public.

S-a achitat tariful de 80lei prin chitanța nr.448ț)Sâî. si n’        772007.......pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.11P7EXI

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

lOll mp

Str. Fabricii

Nr 124. Mun. Cluj-Nopoca, Județul Cluj

Caftea Funciara nr

UAT

CLUJ-NAPOCAin

•vr
------------ 589390

I

N


589335!A. Date referitoare la teren

Nr parcela

Categoria de

Folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (leO

Mențiuni

1

Cc

1011

inprejnu^e cu oarei dir

Total8. Date referitoare la construcții

Cod constr.

, Suprafața construita la soi| Valea-'ea de ■mpozita'"e (mp)                1               <lei)

Ment uni

i


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție stereografic 1970

Pct.

X

Y

245

589386.238

394308.573

246

589377.918

394345.480

247

589368.181

394347.386

248

589367.005

394348.015

249

589360.450

394348.836

250

589339.125

394329.046

251

589356.698

394320.963Executant,

-□p alexandruSe confirma suprafața din măsurat introducerea imobilului in baza


Suprafața totala masurata = 1011 mp

Suprafața din act = 1014 mp


Oficiul Cadastru și Publicitate imobiliara

Cornea Gheorg subinginerTABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA ACTUALĂ

Nr. crt.

Nr.

C.F.

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

582

1431

16234/1/2/1/2

'Peren în str. La Pasionaria

-

1014

MUNICIPIUL CI.UJ-NAPOCA.

SITUAȚIA ÎN VIITOR

Nr. crt.

Nr. C.F.

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

NOU

16234/1/2/1/2

Teren în str. La Pasionaria

-

1014

S.C. TERAPIA S.A.

Anexă la Hotărârea nr. 346/2007

FIȘA LUCRĂRI»

DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICĂ

PENTRU

OPERAȚIUNI NOTARIALE

»

BENEFICIAR:

S.C. TERAPIA S.A.

EXECUTANT:

POP ALEXANDRU

BORDEROU DE PIESE

PIESE SCRISE:

FIȘA LUCRĂRII

BORDEROU DE PIESE

MEMORIU TEHNIC

DESCRIEREA TOPOGRAFICĂ

INVENTAR DE COORDONATE

PIESE DESENATE:

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SC. 1:5000

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE

A CORPULUI DE PROPRIETATE SC. 1:2000

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate

necesar pentru operațiuni notariale.

înscris în registrul de evidență proprie la nr. 46.

 • 2. Beneficiarul lucrării: S.C. TERAPIA S.A.

 • 3. Executantul lucrării: POP ALEXANDRU.

 • 4. Obiectivul lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

 • 5. Scopul lucrării: Lucrarea se execută pentru operațiuni notariale.

6. Amplasamentul obiectivului:

Str. Fabricii Nr. 124, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, având următorii vecini: la Nord: B-DUL MUNCII.

la Est: S.C. SINTEROM S.A.

la Sud: S.C. TERAPIA S.A.

la Vest: B-DUL MUNCII.

7. Situația juridică a terenului:

Terenul este înscris în C.F. Nr. 1431; Nr. topo. 16324/1/1/1/7: în suprafață de 1267 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale: Pentru executarea lucrării s-au folosit 2 puncte de coordonate: S16 și S24; punctele de frângere a proprietății au fost calculate prin coordonate rectangulare. Planul s-a redactat la scara 1:2000. Din punctele de contur s-a calculat suprafața de 1263 mp, cu 4 mp mai puțin decât suprafața din actul de proprietate.

întocmit:

POP ALEXANDRU


ANCPI


ACKKTIA XATIOXALĂ ut caua»v«i ț < M.tl.lCITATf IMOUILIAC.*


Nr. Cerere 8665.13.02.2007 Ziua 23

Luna 02

Anul 2007

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr.1431 Cluj- Napoca

A. Partea l-a

i Nr. crt.

Nr. top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

577

16234/1/1/1/

Teren in Șoseaua la Colina fn

801

2

Teren in Șoseaua la Colina fn

1267

581

16234/1/1/1/

Teren in str.La Pasionaria

1014

7

Teren in str. La Pasionaria

8536

582

16234/1/2/1/

2

584

16234/1/3/2

.

B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

Intrat la 08.03.1938 nr 3640

Drept de proprietate , prin comasatie si prevăzute la transformare, in favoarea:

MUNICIPIULUI Cluj

C. Partea a III- a


toiaS

asiste.--Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

.

J

Certific ca prezentul extras corespunde intru toț«(ciȚjjozitijle'fn^lgoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara poate finjforrntpăr^rii, la.......................................................

și nu este valabil la încheierea actelor aut^hfiffcata'dsrrtotarnl pfyblic.

S-a achitat tariful de 80lei prin chitanța nr.448ț)§t& sin         ~          . pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.11P7EXI

PLAN Dtz ll\IL/AUKHr\t IN ZONA

Scara 1:5000

L-34-48-C-a-2-IV

J

BENEFICIAR:

S.C." TERAPIA S.A.


Zl -


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:2000i Nr. cadastral

1—-

Suprafața nasurata

Adresa imobilului

i Z//Z9

1263 mp

Str fabricii Nr. 124, Mun. Cluj-Napoca, Județul Cu j

Cartea - uriciara nr.

UAT

CLUJ-NAPDCA

A. Date referitoare la teren

1 Nr parce.a

Categora de ;   Suprafața

-olosrta     |       (np)

Valoarea de impozitare (lei)

’-’entiur

1 1

Cc       i     1263

împrejmuire zu gara dm beton

1     .. Ț°tau        1               .

J

B. Date referitoare la construcții

Cod

COnstr

Suprafața construita la sol Valoarea ae impozitare (mp)                          (leD

‘^er.’iur

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire

Scara 1:2000


Tetei de niscare parcelara pentru dezlipire ir-pcil

Situația actuala

Situația viitoare

(inamte oe dezlipire)

(după dezlipire)

Nr. TopO.

Nr

Suprafața

Categ. de

Descrierea

Nr topo.

Nr

Sup-'afcta

i Categ c»e

Dese*- e- . .

cad.

(np)

folosința

imobilului

cad.

>-p)

-C'Csmta

rec .

16324/1/1/1/7

Z/W

1263

Cc

Teren

16324/1/1/1/7/1

=35

LC

" e^en

16324/1/1/1/7/2

/m

J j58

Cc

î erer

r

Total

1263

Total

1263

_ruobc.tate UBoailiara Cluj

Olteanu Ovidlu


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa ■•nobilului

1263 np

Str. fabricii Nr. 124, Mur. Cluj-Napoca, Județul CU

Cartea “uncara nr.

--——-____________

_

UAT   j   CLUJ-NAPDC4-

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500
; Nr cadastral

Suprafața masurata

Apriga nobilvui

458 mp

Str. fabricii fir. 124, Muri Ciuj*f itpoca, Județul C

UĂT!C.UJ-NAP3C-

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție stereografic 1970

Pct.

X

Y

1800

589554 554

394374 234

1801

5=9556 437

394387 374

1802

5=9541.008

394418511

1803

589510 378

394515 492

1804

589475.453

394626.414

1805

599460”97

394673 001

1806

589455.933

394688.547

1807

539449.896

394708.467

1366

539439.289

394 708.256

1809

589439 043

394675.388

1810

589458.581

394672.944

1811

589473.319

394625.519

1812

589482.351

394597.385

1813

589503.043

394531.352

1814

589534.948

394429.774

Di

1815

589551.703

394374 998

Suprafața totala măsurată =

1263 mp

Suprafața din act = 1267 mp

Data; Martie 20C_________________

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Executant,

PC- ALEXANDRU

s.c TERAPIA sa


o O C

'T' O'

A. Date referitoare la teren

I Nr parcela

Categoria de j   Suprafața

folosința             (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

2

Cc           458

Iripre -.re tu gara or cet-r

Total       I     458

B. Date referitoare la construcții

Cod

Suprafața construita la sol

Valoarea de impozitare

•*

constr.

(mp)

(lei)

-

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecte stereografic 1970

Pct.

X

Y

1810

589458.581

394672.944

1808

589446.950

394708 409

1366

589439.289

394708.256

1809

589439043

394675.388

_

Suprafața totala măsurată =

Suprafața din act = 458 mp

458 mp

1Executant.

alexandru


Se confirma suprafața din-măsurători si introducerea imobilului in baza de dateTABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA ACTUALĂ

Nr. crt.

Nr.

C.F.

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

577

1431

16234/1/1/1/7

Teren în Șoseaua la Colina fn

-

1267

MUNICIPIU CLUJ-NAPOCA drept de proprietate prin comasație.

SITUAȚIA DUPĂ PARTAJUL VOLUNTAR

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

1431

16234/1/1/1/7/1

Teren în Șoseaua la Colina fn

-

809

MUNICIPIU CLUJ-NAPOCA drept de proprietate prin comasație.

16234/1/1/1/7/2

Teren în Șoseaua la Colina fn

-

458

SITUAȚIA ÎN VIITOR

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

NOU

16234/1/1/1/7/1

Teren în Șoseaua la Colina fn

-

809

MUNICIPIU CLUJ-NAPOCA drept de proprietate prin comasație.

NOU

16234/1/1/1/7/2

Teren în Șoseaua la Colina fn

-

458

S.C. TERAPIA S.A.

Oficiul 'Irîntocmit:

POP ALEXANDRUAnexă la Hotărârea nr. 346/2007

FIȘA LUCRĂRII

DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICĂ I

PENTRU

OPERAȚIUNI NOTARIALE

BENEFICIAR:

S.C. TERAPIA S.A.

EXECUTANT:

POP ALEXANDRU

BORDEROU DE PIESE

PIESE SCRISE:

FIȘA LUCRĂRII

BORDEROU DE PIESE

MEMORIU TEHNIC

DESCRIEREA TOPOGRAFICĂ

INVENTAR DE COORDONATE

PIESE DESENATE:

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SC. 1:5000

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE

A CORPULUI DE PROPRIETATE SC. 1:500

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate

necesar pentru operațiuni notariale.

înscris în registrul de evidență proprie la nr. 45.

 • 2. Beneficiarul lucrării: S.C. TERAPIA S.A.

 • 3. Executantul lucrării: POP ALEXANDRU.

 • 4. Obiectivul lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

 • 5. Scopul lucrării: Lucrarea se execută pentru operațiuni notariale.

6. Amplasamentul obiectivului:

Str. Fabricii Nr. 124, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, având următorii vecini: la Nord: S.C. TERAPIA S.A.

la Est: S.C. TERAPIA S.A.

la Sud: STR. FABRICII.

la Vest: STR. FABRICII.

7. Situația juridică a terenului:

Terenul este înscris în C.F. Nr. 1431; Nr. topo. 16234/1/1/1/2; în suprafață de 801 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale: Pentru executarea lucrării s-au folosit 2 puncte de coordonate: S16 și S24; punctele de frângere a proprietății au fost calculate prin coordonate rectangulare. Planul s-a redactat la scara 1:1000. Din punctele de contur s-a calculat suprafața de 817mp, cu 16 mp mai mult decât suprafața din actul de proprietate.

întocmit:

BENEFICIAR:

S.C.' TERAPIA S.A.


PLAN Dt INUAUKAtxt IN ZONA

Scara 1:5000

L-34-4Ș-C-a-2-IV
ANL


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral //W


Cor tea


Suprafața nasurataAdresa mobilului


81 / npSlr. fabricii Nr. 124, Mun. Cluj-Napoca, Județul Cluj


IJAI | CLUJ-NAPOCA


589500


e(- 1E.RAP1A S.A.

A. Dale referitoare la teren

Nr port ele

1

C.o tegorio de f olosinla

l'.c

Suprofala (np) 81/

Valoarea de impozitare (lei)

Meri tiuni

Împrejmuire cu gard din beton

I o tal

B. Date referitoare la construcții

Cod

Suprafața construito lo sol

Valoarea de impozitare

Mențiuni

ons tr.

(mp)

(lei)

INVENTAR DE COORDONATE

Si-.tem de proiecție slereografic 19/0

Executant,

Pct.

X

V

PUP ALEXANDRU

1634

‘.18948 7.540

394263.180

1574

589489.88?

39428684)

14//

589421.101

394294.349

Data: Martie 200/

.’i-l

•i8<) 129 72 1

394?<>I.?4I

Se confirma suprafața din măsurători

1 ’l „ ‘

1 li. ii.1.

CI,-Ii 144'1

introducerea imobilului in hn»-<     1

• r • 1

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA ACTUALĂ

Nr. crt.

Nr.

C.F.

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

577

1431

I6234/I/I/I/2

Teren în Șoseaua la Colina l’n

-

801

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.

SITUAȚIA ÎN VIITOR

Nr. crt.

Nr.

C.F.

Nr.

cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

NOU

16234/1/1/1/2

Teren în Șoseaua la Colina fn

-

801

S.C. TERAPIA S.A.

întocmit:

POP ALEXANDRU
FISA LUCRĂRII

DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICĂ

PENTRU

OPERAȚIUNI NOTARIALE

BENEFICIAR:

S.C. TERAPIA S.A.

EXECUTANT:

POP ALEXANDRU


BORDEROU DE PIESE

PIESE SCRISE:

FIȘA LUCRĂRII

BORDEROU DE PIESE

MEMORIU TEHNIC

DESCRIEREA TOPOGRAFICĂ

INVENTAR DE COORDONATE

PIESE DESENATE:

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SC. 1:5000

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE

A CORPULUI DE PROPRIETATE SC. 1:1000

<•


■‘Z


?■


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate

necesar pentru operațiuni notariale.

înscris în registrul de evidență proprie la nr. 43.

2. Beneficiarul lucrării: S.C. TERAPIA S.A.

3. Executantul lucrării: POP ALEXANDRU.

 • 4. Obiectivul lucrării: Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

 • 5. Scopul lucrării: Lucrarea se execută pentru operațiuni notariale.

6. Amplasamentul obiectivului:

Str. Fabricii Nr. 124, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, având următorii vecini: la Nord: S.C. TERAPIA S.A.

la Est: S.C. TERAPIA S.A.

la Sud: DOMENIU PUBLIC.

la Vest: STR. FABRICII.

7. Situația juridică a terenului:

Terenul este înscris în C.F. Nr. 1431; Nr. topo. 16234/1/3/2; în suprafață de 8536 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale: Pentru executarea lucrării s-au folosit 2 puncte de coordonate: S16 și S24; punctele de frângere a proprietății au fost calculate prin coordonate rectangulare. Planul s-a redactat la scara 1:1000. Din punctele de contur s-a calculat suprafața de 7080 mp, cu 1456 mp mai puțin decât suprafața din actul de proprietate.

întocmit:


ANCPT


ACKIfTIA WATIONALA • k ca • a* t • a> y« rVAUClTATC imociuakA


. **                            ■ • • -' ■ -

NrJCerere

8665.13.€2.2007

Ziua 23

Lunâ-02

Anul 2007


OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Cartea funciara cu nr.1431 Cluj- Napoca

A. Partea l-a

Nr. crt.

Nr. top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

577

16234/1/1/1/

Teren in Șoseaua la Colina fn

801

2

Teren in Șoseaua la Colina fn

1267

581

16234/1/1/1/

Teren in str.La Pasionaria

1014

7

Teren in str. La Pasionaria

8536

582

16234/1/2/1/

2

584

16234/1/3/2

B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

Intrat la 08.03.1938 nr3640

Drept de proprietate , prin comasatie si prevăzute la transformare, in favoarea: MUNICIPIULUI Cluj

C. Partea a III- a>7.......pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.11P7EXINr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde întru toțrt(cdjî<>zitiile'fn^igpare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi

Și nu este valabil la încheierea actelor autt/ritificațg'de.notaralSQblic.

S-a achitat tariful de 80lei prin chitanța nr.448p53j. si n

qform^er^rii, la

;gistrator

■p ț;

»• .


Scara 1:5000

L-34-48-C-a-2-IV


BENEFICIAR:

S.C.’ TERAPIA S.A.


or tec 1 uiviOf o


f 'Mi Constr


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 1000


Sufn'nfotn nosurota

2«'3l rqi

■ ■ I •      1 <ll.l 1- II II.

1. 1   l*i.. ■

• • : !l-'

I ■

l l,S 1

i                            i

1 II i HA'"?1


>i HRAf’lA \A


A. Dale referitoare la teren


Cn I«''juriu ■.<<• fol n'.-in tu


f_c i<?toi


Swprof U t<» <np>

22.31

Cf-l1


X.ijvo^otu construite la soi (np)


Veloorrn «<<■ injui/ilnt <► <h«O


B. Date referitoare la construcții


Valoarea «ie irtpri/ihir>> (In)


INVENTAR DE COORDONATE

Pd.

>82 "201

’.i-Jm -J«- p« «.!«■< tir *.trr«-n«|r <il«< 1'1/0

_ X

_ 589134’67?

509134 861

Y

394418.591

3944//52H

271

589010.046

394486 048

272

58899201?

394494.439

273

588979862

194500146

.. -

583977367

3944 74 111/

?4|

5B0'»9« 8 >4

J944<»95

280

'ilț'XtilI i,|?

I944H2.V2

3-0

509020 78/

1944/3298

239

5l>*’l‘l •5,49

|?4 1ț.4 89«.

2?-1

589041 391

394 15/ /95

no

589054 646

3944511 HI

136

589074 038

394 445.179

■ H3

589090 1/5

3944 I8 0SHI

129

5JJ9HI8 (>(,(.

<94 4 10 l/S

l.?8_

58*‘1/3 /.‘9

1944,1 144‘>


Suprafața totala masurala = 2231 mp

Suprafața din act = 3687 mp


Executant, •III .«I Ilin l.n Mm tir 20(|7

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de dale


Plan de amplasament si delimitare a Imobilului

Scara 1 1000

Executant.


' J

I


~   " L'" e cOC~___________________

Se confirma suprafața din măsurător si introducerea imobilului m baza de date


cyrc-f.

; • »       ! l J TnȘdlVi Chn _.

•. ;r.u \>vidiu igtnrr

Suprafața totala masurata « 4849 mp

Suprafața dm act = 4849 mp

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA ACTUALĂ

Nr. cit.

Nr.

C.E.

Nr. cadastral

Nr. (opo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

584

1431

16234/1/3/2

Teren în str. La Pasionaria.

-

8536

MUNICIPIU CLUJ-NAPOCA drept de proprietate prin comasație.

SITUAȚIA DUPĂ PARTAJUL VOLUNTAR

Nr.

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

cadastral

HA

MP

1431

16234/1/3/2/1

Teren în str. La Pasionaria.

-

3687

MUNICIPIU CLUJ-NAPOCA drept de proprietate

16234/1/3/2/2

Teren în str. La Pasionaria.

-

4849

prin comasație.

SITUAȚIA ÎN VIITOR

Nr.

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

cadastral

HA

MP

NOU

16234/1/3/2/1

Teren în str. La Pasionaria.

3687

MUNICIPIU CLUJ-NAPOCA drept de proprietate prin comasație.

NOU

/ffrok

16234/1/3/2/2

Teren în str. La Pasionaria.

-

4849

S.C. TERAPIA S.A.

întocmit:

POP ALEXANDRU

4J

I

N

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 1000

A Date referitoare la teren

B. Date referitoare la construcții

Suprafața totala masurata = 7080 mp

Suprafața din act = 8536 mp

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire

Scara 1:1000m- il ut > ii< <■


HAI


I I I I ! 11. .1'1 i*

Srtuatia viitoare ' Jupa rtp/iipv-"


Srtuatia actuala unomtc dn dt»ztip»re)

SuOfofntn (np’

ratPOOrin dp

i olo-.int(l

riffi'o >n<'htli ilm

■ .ui

7080

Cc

îerpn

____

. ...

7080


Iun i/.ve/i

<lr

«Up*Of alo

Cot- ?«’io ■•‘•1 f - ,

■ . • -j

... ...

7080

1


Executant.

POP AI.FXANDRU


5 *'**!»•! Ovidk ■h*nenei