Hotărârea nr. 345/2007

Hotărârea 345/2007 - Modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 35 din 27.02.2003.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea hotărârii de Consiliu Local nr. 35 din 27.02.2003

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre, privind modificarea hotărârii de Consiliu Local nr. 35 din 27.02.2003 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45004 /443/ 30.05.2007 al Direcției tehnice prin care se propune privind modificarea hotărârii de Consiliu Local nr. 35 din 27.02.2003.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 35 din 27.02.2003 în sensul schimbării denumirii societății din VA TECH ELIN EBG GMBH & CO în SIEMENS ELIN BUILDINGS & INFRASTRUCTURE GMBH & CO, potrivit extraselor cu date actuale și adeverințelor oficiale din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Comercial Viena.

Art. II. Restul prevederilor rămân neschimbate.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 345 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)