Hotărârea nr. 344/2007

Hotărârea 344/2007 - Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.144526 din 11 mai 2007 al Direcției taxe și impozite locale întocmit în colaborare cu Direcția domeniului public și privat , cu Direcția urbanism și Serviciul Camera agricolă - privind propunerea de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008;

în conformitate cu prevederile. Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, ale O.G 92/2003 privind Codul de procedura fiscală republicată;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.4 lit.”c”, art 39 al.l și art.45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2008. după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2008, constituind ANEXA Nr.l .

 • b) cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, reevaluată, prevăzută la

art.253 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la :

Legea 571/2003

Cota de impozitare pentru anul 2007

Cota de impozitare pentru anul 2008

0,25%-l,50%

0,75%

0,75%

c) cota de impozitare as art. 253 alin.(6) din Legea nr.57

upra valorii de inventar a clădirii, nereevaluată, prevăzută la /2003 privind Codul fiscal, se stabilește la :

Legea 571/2003

Cota de impozitare pentru anul 2007

Cota de impozitare pentru anul 2008

5%-10%;

5%

5%

d) cota pentru stabilirea art. 270 alin.(4) din Legea nr.57

taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, prevăzută la /2003 privind Codul fiscal, se stabilește la :

Legea 571/2003

Cota de impozitare pentru anul 2007

Cota de impozitare pentru anul 2008

l%-3%

2%

2%

e) cota pentru stabilirea impozitului pe spectacole, prevăzută la art.274 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, este de:

 • •  2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 • •   5% în cazul oricărei alte manifestări artistice;

nr.571/2003 privind Codul fisca'

cota pentru calculul taxei hoteliere, prevăzută la art. 279 alin.(2) din Legea , se stabilește la :

Legea 571/2003

Cota de impozitare pentru anul 2007

Cota de impozitare pentru anul 2008

0,5%-5%

5%

5%

Art.2. - Se acordă bonificația prevăzută la art.255 (2), la art.260 (2) și la art.265 (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal după cum urmează:

Legea 571/2003

Bonificația acordată pentru anul 2007

Bonificația acordată pentru anul 2008

a)în cazul impozitului pe clădiri datorat de către contribuabilii: -persoane fizice: 0-10% -persoane juridice: 0-10%

10%

10%

10%

10%

b)în cazul impozitului pe teren datorat de către contribuabilii:

-persoane fizice: 0-10% -persoane juridice: 0-10%

10%

10%

10%

10%

c)în cazul impozitului pe mijloacele de transport datorat de către contribuabilii: -persoane fizice: 0-10% -persoane juridice: 0-10%

10%

10%

10%

10%

Art.3. - Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2008, se aplică delimitarea zonelor în intravilan aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.209/2003 cu modificările și completările ulterioare iar pentru extravilan se aplică prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.264/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Se aprobă pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice anularea creanțelor restante și a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 10 lei, pentru pozițiile de rol care au restanțe și sunt mai vechi decât 01.01.2007, pe fiecare sursă în parte, conform art. 174 alin (3) din O.G.nr.92/2003 privind Codului de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. - Se aprobă ca taxa pentru parcarea curentă a autoturismelor să se achite anual, până cel târziu la data de 31 martie inclusiv, pentru anul în curs, iar începând cu data de 1 aprilie să se aplice dobânzi și majorări de întârziere conform legislației în vigoare, începând cu data de 1 aprilie a anului în curs, locurile de parcare aflate pe platforme betonate, amenajate prin investiția statului sau a municipalității rămase neachitate, se vor atribui altor persoane în funcție de solicitări.

în cazul parcărilor, copertinelor și garajelor realizate în cursul anului fiscal, taxa pentru parcarea curentă a autovehiculelor se datorează de la data emiterii autorizației de construire și se achită în termen de cel mult 30 de zile. După această perioadă urmează a fi aplicate majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

în cazul parcărilor, copertinelor și garajelor desființate în cursul anului fiscal, taxa se achită până la data întocmirii referatului de reziliere încheiat în baza procesului verbal de constatare a desființării construcției.

Art.6. -Se aprobă ca în cazul construcțiilor provizorii existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, taxa de utilizare a terenului să se achite începând cu data autorizării. în patru rate egale, până la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie inclusiv. Se încadrează în această prevedere construcțiile cu caracter provizoriu: tonele, gherete, panouri publicitare, eșarfe publicitare de tip banner și alte tipuri de mobilier stradal, terase de alimentație publică și mesele destinate desfacerii produselor în piețele agroalimentare amenajate de primărie, căile de acces precum și construcțiile provizorii realizate în vederea desfășurării unor activități culturale, sportive, promoționale și parcurilor distractive.

în cazul construcțiilor provizorii realizate în cursul anului fiscal, taxa de utilizare a terenului se datorează de la data emiterii autorizației de construire și se achită în termen de cel mult 30 de zile. După această perioadă urmează a fi aplicate majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

Art.7. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local, prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în ANEXA Nr. II .

Art.8. - Anexele I și 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția taxe și impozite locale. Direcția domeniului public și privat. Direcția urbanism. Direcția tehnică. Serviciul camera agricolă și Direcția economică.

Nr.344 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


ANEXA Nr. I

la Hotărârea nr. 344/2007


TABLOUL

cuprinzând impozitele și taxele locale


I. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite și taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-0 ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI Șl CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIȚIILE ART.292 Șl RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM Șl AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7)


A. Impozite și taxe administrate de către DIRECȚIA TAXE Șl IMPOZITE LOCALE CAPITOLUL II - IMPOZITUL Șl TAXA*) PE CLĂDIRI


VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art.251 alin.(3)            ’


Tipul clădirii

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

0

1

2

3

4

5

6

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

669

397

669

397

669

397

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

182

114

182

114

182

114

C Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

114

102

114

102

114

102

l - l


D

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

68

45

68

45

68

45

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplsate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-

ar aplica

clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplsate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-

ar aplica clădirii

50% din suma care s-

ar aplica

clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

*)lncepând cu data de 1 ianuarie 2007 pt clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale. concesionate. închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL Șl TAXA*) PE TEREN

IMPOZITUL / TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

Art.258 alin.(2)- lei/ha **)-

Zona în cadrul localității

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localități

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

A

7.404

6.148

5.401

4 681

636

509

7404

6.148

5.401

4.681

636

509

7.404

6.148

5.401

4.681

636

509

B

6.148

4648

3.768

3.180

509

382

6.148

4.648

3.768

3 180

509

382

6.148

4.683

3.768

3.180

509

382

C

4 648

3.180

2 385

1.511

382

254

4.648

3.180

2 385

1.511

382

254

4 648

3.180

2 385

1.511

382

254

D

3.180

1.511

1.261

880

249

127

3.180

1.511

1.261

880

249

127

3 180

1.511

1 261

880

249

127

Municipiul Cluj-Napoca are rangul I

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII-

Art.258 alin.(4)                                                            ’                                                              - lei/ha** -

Nr '  -

Nivelurile

de impozitare pentru anul 20C7

Nivel

urile prevăzute de Legea

Nivelurile

de impozitare pentru anul 2008

Crt

Zona

-valori actualiz.cu coef.de corecțiețcu 5)-

571/2003

-valori actualiz.cu coef.de corecțiețcu 5)-

Categoria

-val.actualiz.cu coef.de corecțiețcu 5)-

de folosință

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

100

75

65

55

100

75

65

55

100

75

65

55

2

Pășune

75

65

55

45

75

65

55

45

75

65

55

45

3

Fâneață

75

65

55

45

75

65

55

45

75

65

55

45

4

Vie

165

125

100

65

165

125

100

65

165

125

100

65

5

Livadă

190

165

125

100

190

165

125

100

190

165

125

100

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

100

75

65

55

100

75

65

55

100

75

65

55

7

Teren cu ape

55

45

30

X

55

45

30

X

55

45

30

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


*)începând cu data de 1 ianuarie 2007, pt.terenurile proprietate publică sau privată a statului ori aunităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date in administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.

*‘)în cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimaă în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denomirarea monedei naționale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha , ținând seama de faptul că I mp=0,0001 ha.


IMPOZITUL / TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Pentru municipiul Cluj-Napoca sunt stabilite prin HCL nr.264/2002 două zone fiscale: zona l(A) și zona ll(B)

Art.258.alin.J6)_____ _____ - lei/ha -

Nr

Crt

Zona

Categoria

de folosință

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007 -valori actualizate cu coef de corecție 2,50 pentru zona A, respectiv 2,40 pem.ru zona B-

Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003

-valori actualizate cu coef de corecție

2,50 pentru zona A. respectiv 2,40 pentru zona B-

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

valori actualizate cu coef.de corecție

2,50 pentru zona A, respectiv 2,40 pentru zona B-

Zona A

Zona B

Zona A

Zona B

Zona A

Zona B

1

Teren cu construcții

55

48

55

48

55

48

2

Arabil

90

81,6

90

81,6

90

81,6

3

Pășune

50

43,2

50

43,2

50

43,2

4

Fâneață

50

43,2

50

43,2

50

43,2

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

100

91,2

100

91,2

100

91,2

5.7.

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

100

91,2

100

91,2

100

91,2

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forest. cu excepția celui prevăz.la nr.crt.7.1

30

24

30

24

30

24

7.1.

Pădure in vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

X

X

X

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

10

7,2

10

7,2

10

7,2

8.7.

Teren cu amenajări piscicole

60

52,8

60

52,8

60

52,8

9

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT / IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

*) începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma "impozitul pe mijloacele de transport” înlocuiește sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport "

Art.263 alin.(2)

Mijloc de transport

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Suma, în lei, pt.fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Suma, în lei, pt.fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Suma, în lei, pt.fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Tipuri de autovehicule

X

X

X

1. Motorete, scutere, motociclete, autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

7

7

7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 .inclusiv

15

15

15

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 .Inclusiv

30

30

30

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 .inclusiv

60

60

60

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

120

120

120

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

20

20

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum și autoturismele de teren din producție internă

25

25

25

8. Tractoare înmatriculate

15

15

15

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

- se majorează prin hotărâre a Guvernului potrivit art.292 alin(3) din Codul fiscal-

Art.263 alin.(4) și art.292 alin.(3)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul

2007

Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Vehicule cu

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

1. Vehicule cu două axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

100

110

100

110

100

110

2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

110

167

110

218

110

218

3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

167

235

218

307

218

307

4. Masa peste 15 tone

235

533

307

694

307

694

II. Vehicule cu trei axe

X

X

X

X

X

X

1 Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

110

120

110

137

110

137

2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

120

216

137

281

137

281

3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

216

280

281

365

281

365

4 Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

280

432

365

563

365

563

5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

432

671

563

874

563

874

6. Masa peste 25 tone

432

671

563

874

563

874

III. Vehicule cu patru axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

280

284

365

370

365

370

2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

284

443

370

578

370

578

3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

443

704

578

917

578

917

4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

704

1.044

917

1361

917

1361

5 Masa peste 31 tone

704

1.044

917

1361

917

1361

Combinați de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă 1-6

cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone

- se majorează prin hotărâre a Guvernului potrivit art 292.alin(3) din Codul fiscal-

Art.263 alin.(5) și art.292 alin.(3)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul

2007

Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

100

110

100

110

100

110

2 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

110

120

110

120

110

120

3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

120

130

120

130

120

130

4 Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

130

140

130

140

130

140

5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

140

150

140

190

140

190

6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

150

189

190

246

190

246

7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

189

340

246

443

246

443

8. Masa peste 25 tone

340

597

443

778

443

778

II. Vehicule cu 2+2 axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

120

136

120

177

120

177

2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

136

224

177

291

177

291

3 Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

224

329

291

428

291

428

4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

329

397

428

517

428

517

5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

397

651

517

849

517

849

6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

651

904

849

1178

849

1178

7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

904

1373

1178

1789

1178

1789

8 Masa peste 36 tone

904

1373

1178

1789

1178

1789

III. Vehicule cu 2+3 axe

X

X

X

X

X

X

1 Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

719

1001

938

1305

938

1305

2 Masa peste 38 tone

1001

1361

1305

1774

1305

1774

IV. Vehicule cu 3+2 axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

636

883

829

1150

829

1150

2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

883

1221

1150

1591

1150

1591

3. Masa peste 40 tone

1.221

1806

1591

2354

1591

2354

V. Vehicule cu 3+3

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

362

437

471

570

471

570

2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

437

653

570

851

570

851

3. Masa peste 40 tone

653

1040

851

1356

851

1356

Remorci, semiremorci sau rulote

Art.263 alin.(6)

Masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

a. Până la 1 tonă inclusiv

7

7

7

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

24

24

24

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

37

37

37

d Peste 5 tone

46

46

46

Mijloace de transport pe apă

Art.263 alin.(7)

Mijlocul de transport pe apă

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pt. uz și agrement personal

15

15

15

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

40

40

40

3. Bărci cu motor

150

150

150

4. Nave de sport și agrement*)

între 0 și 800

între 0 și 800

600

5. Scutere de apă

150

150

150

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

X

a) Până la 500 CP inclusiv

400

400

400

b) Peste 500 CP, și până la 2.000 CP, inclusiv

650

650

650

c) Peste 2.000 CP, și până la 4.000 CP, inclusiv

1.000

1.000

1.000

d) Peste 4.000 CP

1.600

1.600

1.600

7. Vapoare - pt. fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

130

130

130

9. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

X

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

130

130

130

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, și până la 3.000 tone, inclusiv

200

200

200

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

350

350

350

•   ) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal

CAPITOLUL VI- TAXA PT. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE

Art.271 alin.(2) Taxa pt. afișaj în scop de reclamă și publicitate

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

-lei/m2 sau fracțiune de m2

-lei/m2 sau fracțiune de m2

-lei/m2 sau fracțiune de m2

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

15

între 0 și 23 inclusiv

15

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pt. reclamă și publicitate

8

între 0 și 17 inclusiv

8

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.275 alin.(2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007 -valorile au fost actualizate cu coeficientul de corecție

(5)-

Nivelurile prevăzute Legea 571/2003

-valorile au fost actualizate cu coeficientul de corecție (5)-

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008 -valorile au fost actualizate cu coeficientul de corecție (5)-

- lei/m^ /zi-

- lei/m^ /zi-

- lei/nT /zi-

a) în cazul videotecilor

1

între 0-5 inclusiv

1

b) în cazul discotecilor

2

între 0-10 inclusiv

2

CAPITOLUL X-ALTE TAXE LOCALE

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Art.283 alin.(2) Taxa anuală pt. vehicule lente care folosesc infrastructura publică locală

5 lei/an

între 0 lei/an și 34 lei/an inclusiv

5 lei/an

CAPITOLUL XIII - SANCȚIUNI

- se actualizează prin hotărâre a guvernului (art.292(1 ))-din Norme la Codul fiscal -

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.294 alin.(3)

Niveluri actualizate pentru anul 2007

Niveluri actualizate pentru anul 2008

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 60 de lei la 110 lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la 110 lei la 340 lei

Contravenția prevăzută la alin (2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 50 de lei la 200 lei, iar cele de la lit b) d) cu amendă de la 200 de lei la 500 de lei

Art.294 alin.(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 230 de lei la 1 130 de lei

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 230 de lei la 1.130 de lei

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art.294 alin.(3)

Niveluri actualizate pentru anul 2007

Niveluri actualizate pentru anul 2008

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 230 de lei la 450 lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la 450 lei la 1 360 lei

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amnedă de la 200 de lei la 800 lei. iar cele de la lit b)-d) cu amendă de la 800 de lei la 2.000 de lei

Art.294 alin.(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 920 de lei la 4.520 de lei

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 920 de lei la 4 520 de lei

Pentru anul fiscal 2007 contravențiilor prevăzute la art. 294 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 • B. Taxe administrate de către DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

  Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

  Nivelurile prevăzute Legea

  571/2003

  Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

  Art.268 alin.(2) Taxa pt. eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

  10 lei

  între 0 și 14 inclusiv

  10 lei

 • C. Taxe administrate de către SERVICIUL CAMERA AGRICOLĂ

  Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

  Nivelurile prevăzute Legea

  571/2003

  Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

  Art.268 alin.(4) Taxa pt. eliberarea certificatului de producător

  50 lei

  între 0 și 57 inclusiv

  50 lei

 • D. Taxe administrate de către DIRECȚIA URBANISM

»

CAPITOLUL V - TAXA PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR Șl A AUTORIZAȚIILOR

Art.267 alin.(1) Taxa pt. eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

Nivelurile de impozitare pentru anul 2007

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2008

Suprafața pt. care se obține certificatul de urbanism

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

a) Până la 150 m2 inclusiv

3,50

3-4

3,50

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

5,00

4-5

5,00

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

6,00

5-7

6,00

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

7,00

7-8

7,00

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

9,00

8-10

9,00

f) Peste 1.000 m2

10,0+0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

10,0+0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

10,0+0,01 lei/m’Țjentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

Art.267 alin.(4) Taxa pt. eliberarea autorizației de foraje sau excavări

6,0 pentru fiecare m2 afectat

între 0 și 6,00 inclusiv, pentru fiecare m2 afectat

6,0 pentru fiecare m2 afectat

Art.267 alin.(7) Taxa pt. eliberarea autorizației de construire pt. chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pt. Amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

6,0 pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

între 0 și 6,00 inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

6,0 pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

Art.267 alin.(11) Taxa pt. eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

9,00 pentru fiecare racord

între 0 și 9,00 inclusiv, pentru fiecare racord

9,00 pentru fiecare racord

Art.267 alin.(12) Taxa pt. avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari

10,00

între 0 și 11 inclusiv

10,00

Art.267 alin.(13) Taxa pt. eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă poștală, adeverințe de intra sau extravilan

2,50

între 0 și 7 inclusiv

2,50

Art.268 alin.(3) Taxa pt. eliberarea de copii heliografice format A3 de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

20 pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

între 0 și 23inclusiv, pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

20 pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

E. Taxe administrate de către DIRECȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

Nr. art din codul fiscal

Nivelurile prevăzute

Legea 571/2003

Nivelurile aprobate pentru anul 2007

Nivelurile aprobate pentru anul 2008

Art.268

Taxă viză anuală autorizație privind desfășurarea

0-3000 lei

alin.(5)

activităților de alimentație publică:

 • a) construcții provizorii (gherete);

 • b) structuri de vânzare, a căror suprafețe ale sălilor ce servire (conform declarațiilor pe proprie răspundere)

50 lei

50 lei

sunt:

de până la 50 mp

100 lei

100 lei

între 50 și 100 mp

150 lei

150 lei

între 100 și 200 mp

200 lei

200 lei

mai mare de 200 mp

c) pentru structurile de vânzare în cadrul cărora se desfășoară activități de alimentație publică iar localul respectiv deține categorie stabilită de către Ministerul

250 lei

250 lei

Turismului:

local de

200 lei

200 lei

local de

300 lei

300 lei

local de

400 lei

400 lei

local de

500 lei

500 lei

Art.268

Taxă privind eliberarea autorizațiilor de persoana fizica si

0-57 lei inclusiv

55 lei

55 lei

alin.(1)

asociație familiala in baza Legii nr.300/2004

Modificarea autorizației de persoana fizica si asociație

0-57 lei inclusiv

16 lei

16 lei

familiala in baza Legii nr.300/2004

Taxă viză autorizație de persoană fizică și asociație

0-57 lei inclusiv

27,50 lei

27,50 lei

familială

Art 283 alin. 1

laxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselore memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

1.1)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal

1.2)

Pentru desfacerea de produse ce fac obierctul comerțului stradal în chioșcuri, tonete care nu dețin autorizație de construire

1.3)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale

1.4)

Pentru prestări servicii

1.5)

Pentru servicii de reclamă și publicitatefpanouri publicitare sau alte tipuri de mobilier stradal)

1-6)

Pentru închirierea meselor destinate desfacerii produselor în piețele agroalimentare amenajate de primărie

1-7)

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice destinate comercializării produselor agricole de sezon

1.8)

Pentru depozitarea de materiale necesare defășurării activității de comerț stradal

1.9)

Pentru depozitarea produselor rezultate din activitatea de colectare a deșeurilor refolosibile

1.10)

Pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier pentru domeniul public al municipiului, respectiv pentru domeniul privat al municipiului grădini, teren viran etc.)

1.11)

Pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier (aparținând domeniului public sau privat al municipiului) în cazul instituțiilor bugetare, cultele și organizațiile nonprofit ONG

0-13 lei/zi inclusiv

X

X

0-13 lei/zi inclusiv

0,47 lei/mp/zi

0,47 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

1,57 lei/mp/zi

1,57 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

0,13 lei/mp/zi

0,13 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

0,26 lei/mp/zi

0,26 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

7,35 lei/mp/zi

7,35 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

1,2 lei/mp/zi

1,2 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

1,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

0,3 lei/mp/zi

0,3 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

0,13 lei/mp/zi

0,13 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

0,13 lei/mp/zi

0,13 lei/mp/zi

0-13 lei/zi inclusiv

0,13 lei/mp/zi

0,13 lei/mp/zi

1.12)

Pentru utilizarea temporară a domeniului public cu amenajări destinate unor activități culturale, sportive și promoționale

0-13 lei/zi inclusiv

0,3 lei/mp/zi

0,3 lei/mp/zi

1.13)

Pentru utilizarea temporară a domeniului public cu amenajări destinate parcurilor distractive

0-13 lei/zi inclusiv

0,53lei/mp/zi

0,53lei/mp/zi

1.14)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală solicitate de persoane juridice

0-13 lei/zi inclusiv

510,30 lei/parcare/an

510,30 lei/parcare/an

1.15)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală solicitate de inst.bugetare sau culte

0-13 lei/zi inclusiv

510,30 lei/parcare/an

510,30 lei/parcare/an

1.16)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centală solicitate de persoane fizice

0-13 lei/zi inclusiv

73,50 lei/parcare/an

73,50 lei/parcare/an

1.17)

Pentru parcări, copertine și garaje situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca - persoane fizice

0-13 lei/zi inclusiv

4,36 lei/mp/an

4,36 lei/mp/an

1.18)

Pentru parcări, copertine și garaje situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca - persoane juridice

0-13 lei/zi inclusiv

17,43 lei/mp/an

17,43 lei/mp/an

1.19)

Pentru parcări, copertine și garaje cu contract de închiriere - persoane fizice

0-13 lei/zi inclusiv

3,74 lei/mp/an

3,74 lei/mp/an

1.20)

Pentru parcări, copertine și garaje cu contract de închiriere - persoane juridice

0-13 lei/zi inclusiv

14,97 lei/mp/an

14,97 lei/mp/an

1.21)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane juridice

0-13 lei/zi inclusiv

233,89 lei/parcare/an

233,89 lei/parcare/an

1.22)

Pentru abonamentele parcărilor autoturis- melor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07, solicit.de inst.buget.

0-13 lei/zi inclusiv

212,63 lei/parcare/an

212,63 lei/parcare/an

1.23)

Pentru abonamentele parcărilor autoturis-melor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07, solicit.de pers.fizice

0-13 lei/zi inclusiv

33,81 lei/parcare/an

33,81 lei/parcare/an

1.24)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil - în altă zonă decât zona centrală - pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane juridice

0-13 lei/zi inclusiv

109,15 lei/parcare/an

109,15 lei/parcare/an

1.25)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil - în altă zonă decât zona centrală - pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane fizice

0-13 lei/zi inclusiv

27,30 lei/parcare/an

27,30 lei/parcare/an

1.26)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale, acces realizat fără autorizație de construire

0-13 lei/zi inclusiv

0,63 lei/mp/zi

0,63 lei/mp/zi

1.27)

Pentru panouri publicitare care sunt amplasate fără autorizație de construire

0-13 lei/zi inclusiv

8 lei/mp/zi

8 lei/mp/zi

1.28)

Pentru eșarfe publicitare care sunt amplasate fără autorizație de construire

0-13 lei/zi inclusiv

63 EURO/

amplasament/luna

63 EURO/ amplasament/luna

1.29)

Pentru amplasarea de eșarfe publicitare tip banner -echivalentul în lei, la cursul stabilit de B N R. pentru ziua plătii

0-13 lei/zi inclusiv

38 EURO/ amplasament/ luna

38 EURO/ amplasament/ luna

1.30)

Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

0-13 lei/zi inclusiv

0 lei/zi

0 lei/zi

DIRECȚIA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR, DACIA CRJSAN


ȘEF SERVICIU, ELENĂ ^HIȘLUCADIRECȚIA URBANISM,

ADIRECTOR,

CdRIN^CIUBAN î

R 7ICIU,

J^ESCU


ȘEF SERVICIU, EUGENIU HORODNIC


DIRECȚIA TAXE Șl IMPOZIT

DIRECTOR,

VICTOR R&DOI


ȘEF SERVICIU, ELENA P^^U^E LOCALECONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA Nr.II Ia

Hotărârea nr.344/2007


LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE AU FOST INSTITUITE impozitele si taxele locale pe o perioada de 5 ani ANTERIORI ANULUI FISCAL 2007

 • 1. Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri pentru agricultura sau silvicultura.

 • 2. Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenurile agricole.

 • 3. Hotărârea de Guvern nr. 506/1994 pentru aprobarea normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzătoare referitoare la așezarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale.

 • 4. Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale republicata.

 • 5. Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol si impozitele si taxele locale.

 • 6. Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare.

 • 7. Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, cu modificările ulterioare.

 • 8. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

 • 9.  Ordonanța de Urgenta nr. 84/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

 • 10. Legea nr. 194/1997 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

 • 11. Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiectiunilor, contestațiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

12.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

 • 13. Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru privind activitatea notariala.

 • 14. Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole.

 • 15. Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.

 • 16. Legea nr. 123/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea an. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

 • 17. Legea nr. 149/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

 • 18. Legea nr. 122/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

 • 19. Hotărârea nr.714/1999 privind aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale.

20.Ordonanța nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.l 1/1996 privind executarea creanțelor bugetare.

21.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

22.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea si completarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

 • 23. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

 • 24. Legea nr. 67/2000 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

25.Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare.

26.Legea nr. 522/2002 privind aprobarea ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.

27.Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale, cu modificările si completările ulterioare.

28.Hotărârea de Guvern nr. 1278/2002 privind normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 36/2002.

29.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare.

 • 30. Legea nr.l37/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și completările ulterioare.

 • 31. Hotărârea nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale.

 • 32. Hotărârea nr.1034/2003 privind modificarea pcr.4.02 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale.

 • 33. Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole.

34.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din O.G. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.

35.Ordonanța Guvernului 61/2002 -Republicată- privind colectarea creanțelor bugetare.

36.Legea nr.79/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare.

37.Ordin nr.1785/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare.

38.Ordin 10/2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale.

39.Ordin nr.384/2002 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale.

40.Legea nr. 95/2003 privind aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2002 privind impozite si taxe locale.

41.Ordonanța de Guvern nr. 39/2003 privind procedura de administrare a creanțelor bugetelor locale.

42.Legea nr.358/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2003 privind procedura de administrare a creanțelor bugetelor locale.

43.Ordonanța de urgență nr.12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților.

44.Legea nr.273/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților.

45.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin 1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.

 • 46. Hotărârea nr. 149/2003 privind modificarea si completarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1278/2002.

 • 47. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • 48. Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

49.Ordonanța de urgenta nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

50.Ordonanța nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

51.Ordonanța de urgenta nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 • 52. Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 • 53. Legea nr. 494/2004 pentru aprobarea Ordonanței nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

54.Ordonanța de Guvern nr. 92/2003, republica, privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

 • 55. Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

 • 56. Hotărârea nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflației, aplicabile in anul fiscal 2005.

57.Ordonanța de Urgență nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților conerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări.

58.Legea nr. 96/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

59.Ordonanța de Guvern nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Guvern nr. 92/2003, republica, privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare

 • 60. Legea nr. 210/2005 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Guvern nr. 92/2003, republica, privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

 • 61. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

 • 62. Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale

63.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

64.Ordinul nr. 978/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

 • 65. Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietății si justiției, precum si unele masuri adiacente.

 • 66. Hotărârea de Guvern nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile in anul fiscal 2006.

 • 67. Hotărârea de Guvern nr. 84/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004.

68.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

69.Legea nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

 • 70. Hotărârea de Guvern nr. 1861/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004.

 • 71. Hotărârea de Guvern nr. 1514/2006 privind aprobarea nivelurilor pentru x alorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile in anul fiscal 2007.

 • 72. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 12/1999 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 1999.

 • 73. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 579/1999 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2000.

 • 74. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 685/1999 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2000.

 • 75. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 561/2000 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2001.

 • 76. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 724/2000 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2001.

 • 77. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 723/2000 privind aprobarea taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul 2001.

 • 78. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 363/2001 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2002.

 • 79. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 452/2001 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2002.

 • 80. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 453/2001 privind aprobarea taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul 2002.

 • 81. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 256/2002 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2003.

 • 82. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 255/2002 privind aprobarea taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul 2003.

 • 83. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 194/2003 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004.

 • 84. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 14/2004 privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2003 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004.

 • 85. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 203/2004 privind modificarea HCL nr. 194/2003 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004.

 • 86. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 232/2003 privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2003 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004.

 • 87. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 339/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006.

 • 88. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 560/2005 privind modificarea HCL nr.339/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006.

 • 89. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 715/2000 privind Nomenclatura stradală.

 • 90. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 264/2002 privind delimitarea zonelor în extravilan - cu modificările și completările ulterioare.

 • 91. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 209/2003 privind delimitarea zonelor în intravilan - cu modificările și completările ulterioare.

 • 92. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 746/2006 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007.