Hotărârea nr. 343/2007

Hotărârea 343/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru mansardare bloc si amenintări aferente, str. 16 Februarie nr. 21.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru mansardare bloc și amenajări aferente str. 16. Februarie nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru mansardare bloc și amenajări aferente pe str. 16 Februarie nr. 21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40468 din 21.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru mansardare bloc și amenajări aferente pe str. 16 Februarie nr. 21, beneficiar: Șerbănuț Paul;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 70833/7416 din 19.10.2006 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru mansardare bloc și amenajări aferente pe str. 16 Februarie nr. 21, beneficiar: Șerbănuț Paul prin care se analizează posibilitățile de construire a 8 apartamente și amenajare a terenului din jurul blocului pentru amplasarea de locuri de parcare necesare pentru mansardarea blocului.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 70833/7416 din 19.10.2006 .

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 343 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)