Hotărârea nr. 342/2007

Hotărârea 342/2007 - Aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investitii ale R.A.T.

CONSILIL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiții ale R.A.T.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiții ale R.A.T.-"Echiparea centralelor termice cu pompe de înaltă eficiență" și “Echiparea centralelor termice cu schimbătoare de căldură “- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.37028/445/din 16.05.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiții ale R.A.T.- "Echiparea centralelor termice cu pompe de înaltă eficiență14 și “Echiparea centralelor termice cu schimbătoare de căldură44, în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.36, 39 al.l și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiții ale R.A.T.- "Echiparea centralelor termice cu pompe de înaltă eficiență’4 și “Echipament centrale termice cu schimbătoare de căldură’4, conform referatului aprobat si a memoriilor tehnice R.A.T. , anexate.

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.


Nr. 342 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 342/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHN1CO-ECONOMICI AI

OBIECTIVULUIN DE INVESTIȚII

"Modernizare / automatizare centrale termice”

TITULAR: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Centrale termice amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, cu TVA, în prețuri 2006 este:

  • 1. SF - Echiparea centralelor termice cu pompe de înaltă eficiență - 6.720.133 RON;

  • 2. SF - Echiparea centralelor termice cu schimbătoare de căldură - 3.728.222 RON

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F având ks=0,08 și Tc=0,7 sec.

  • •  Construcțiile sunt de importanță normală ”C”;

  • •  Risc de incendiu mic (conform cap. 2.1.3 din PI 18/1999), grad de rezistență la foc (conform PI 18/1999)

  • •   Durata de realizare a investiției: 3 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul de stat prin ARCE

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din hotărâre.


DIRECTOR GENERAL

R7

ec.