Hotărârea nr. 341/2007

Hotărârea 341/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 148/2000, pentru spatiu cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 34, detinut de SC. Alfa Global Solutions SA.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, deținut de SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34. deținut de SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr.856 din 29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000, deținut de SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34. în suprafață de 48.19 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

IIOTÂRĂȘT E:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000. deținut de SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34, în suprafață de 48,19 mp., cu o cotă de asociere de 2.900 lei/'lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin nealimentar.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării spațiului în baza Legii nr. 10/2000. dar nu mai mult de doi ani, de la data adoptării prezentei hotărâri. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 341 din 5 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)