Hotărârea nr. 340/2007

Hotărârea 340/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 333/2005, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Unirii nr. 24, detinut de Sc Rodas Comimpex SRL;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 333 din 28.07.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 24, deținut de SC RODAS COMIMPEX SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 333 din 28.07.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 24, deținut de SC RODAS COMIMPEX SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Floria, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pălfi Carol;

Analizând Referatul nr.861 din 29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 333 din 28.07.2005, deținut de SC RODAS COMIMPEX SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 24, în suprafață de 38.76 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘT E:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 333 din 28.07.2005. deținut de SC RODAS COMIMPEX SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Unirii nr. 24, în suprafață de 38,76 mp., cu o cotă de asociere de 1.900 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de ceainărie, cafenea.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării spațiului în baza Legii nr. 10/2001, dar nu mai mult de doi ani, de la data adoptării prezentei hotărâri. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Prof.Nr. 340 din 5 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)