Hotărârea nr. 339/2007

Hotărârea 339/2007 - Prelungirea si transcrierea unui contract de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea și transcrierea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea și transcrierea contractului de închiriere nr. 2205/2001 de pe Societatea Națională de Studiu a Criminalității Organizate și Corupției pe Fundația Umanitară Rescue pe o perioadă de 2 ani de la data adoptării hotărârii -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Horia Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 860 din 29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea și transcrierea contractului de închiriere nr. 2205/2001 de pe Societatea Națională de Studiu a Criminalității Organizate și Corupției pe Fundația Umanitară Rescue pe o perioadă de 2 ani de la data adoptării hotărârii, pentru spațiul cu altă destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Fabricii nr.4 ;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit Dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă transcrierea contractului de închiriere nr. 2205/2001 de pe Societatea Națională de Studiu a Criminalității Organizate și Corupției pe Fundația Umanitară Rescue și prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 2 ani de la data adoptării hotărârii, pentru spațiul cu altă destinație situat in municipiul Cluj- Napoca, str. Fabricii nr.4.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.Nr. 339 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)