Hotărârea nr. 337/2007

Hotărârea 337/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 127/2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 34, detinut de S.C. Tehnofrig S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, deținut de SC TEHNOFR1G SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, deținut de SC TEHNOFRIG SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr.859 din 29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, deținut de SC TEHNOFRIG SA, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, în suprafață de 69.91 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. deținut de SC TEHNOFRIG SA, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, în suprafață de 69,91 mp., cu o cotă de asociere de 3.000 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin nealimentar.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării spațiului în baza Legii nr. 10/2001, dar nu mai mult de doi ani, de la data adoptării prezentei hotărâri. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar

de stat și Direcția economică.


Nr. 337 din 5 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)