Hotărârea nr. 336/2007

Hotărârea 336/2007 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituită în baza Legii nr. 550/2002 și a Hotărârii nr. 858/2004 privind vânzarea spațiilor cu altă destinație - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Laurean Turdean, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002 cu privire la negocierea vânzării unor spații cu altă destinație care îndeplinesc condițiile de vânzare prevăzute de Legea nr. 550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36,39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, a următoarelor spații:

  • 1. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4. solicitantului Metalurgia Societate Cooperativă Meșteșugărească. Prețul, conform raportului de evaluare, este 417.521 lei, prețul final de vânzare este 550.000 lei ; modalitatea de plată: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența, în rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul are suprafață utilă 66.4 mp., suprafață desfășurată 105 mp., cotă indiviză teren 72 mp.

  • 2. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 3. solicitantului S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L.. prețul - conform raportului de evaluare, este 440.000 lei, prețul final de vânzare este 490.000 lei; modalitatea de plată avans 25% la data semnării contractului, iar diferența în rate lunare, eșalonate pe 3 ani. Spațiul are suprafața utilă 152,14 mp.; suprafața desfășurată 234,3 mp., 229,10 mp. teren în cotă indiviză.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 336 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)