Hotărârea nr. 335/2007

Hotărârea 335/2007 - Atribuirea spatiului cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 108, Filialei Regionale a Autoritatii Electorale Permenente.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, Filialei Regionale a Autorității Electorale Permanente.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali : Horia Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 862 din 29 mai 2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, Filialei Regionale a autorității Electorale Permanente.

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă atribuirea prin închiriere, a spațiului cu altă destinație în suprafață de 79 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108. Filialei Regionale a Autorității Electorale Permanente, la un tarif de 0,25 lei/mp, conform HCL nr. 672/2004.

Art.2 - Termenul atribuirii este de doi ani, începând cu data adoptării hotărârii.

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 335 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)