Hotărârea nr. 334/2007

Hotărârea 334/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 314/2005, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 48-50, detinut de S.C. Mic Eugen S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 314 din 15.03.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 48-50, deținut de S.C. Mic Eugen S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 314 din 15.03.2005 , pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 48-50. deținut de SC MIC EUGEN SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia loan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 858 din 29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 314 din 15.03.2005, deținut de SC MIC EUGEN SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 48-50, în suprafață de 48,86 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 314 din 15.03.2005, deținut de SC MIC EUGEN SRL, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Ploiești nr. 48-50. în suprafață de 48.86 mp., cu o cotă de asociere de 600 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de atelier producție.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul restituirii spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 334 din 5 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)