Hotărârea nr. 333/2007

Hotărârea 333/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 332/2005, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 30, detinut de S.C. Teromina Prodcom SRL;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 332 din 24.06.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30, deținut de S.C. Teromina Prodcom S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 332 din 24.06.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30. deținut de SC TEROMINA PRODCOM SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 857 din 29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 332 din 24.06.2005, deținut de SC TEROMINA PRODCOM SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30, în suprafață de 198,77 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 332 din 24.06.2005, deținut de SC TEROMINA PRODCOM SRL, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 30, în suprafață de 198,77 mp., cu o cotă de asociere de 4.200 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin nealimentar.

Art,2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul restituirii spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 333 din 5 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)