Hotărârea nr. 331/2007

Hotărârea 331/2007 - Însusirea documentatiei cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap. 5 situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 21.

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap.5 situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap.5 situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37694/45/21.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune însușirea documentației cadastrale, pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap.5 situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.21;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap.5 situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.21, după cum urmează:

apartamentul nr.5, se va înscrie în CF NOU cu nr.topo. 19/V/A și va fi compus din 6 birouri, 1 antreu comun cu ap.5A, 1 antreu, 1 WC comun cu ap.6 și ap.5A. având suprafața utilă de 187,77 mp cu părțile indivize comune în cotă de 7,97/100 înscrise în CF col. nr. 135885, în favoarea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

apartamentul nr.5A, se va înscrie în CF NOU cu nr.topo. 19/V/B și va fi compus din 1 birou, 1 antreu comun cu ap.5, 1 WC comun cu ap.6 și ap.5, având suprafața utilă de 24,03 mp cu părțile indivize comune în cotă de 1,02/100 înscrise în CF col. nr. 135885, în favoarea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.

Nr. 331 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Președinte de ședință,

■of. Univ. dr. Vasile Florin Stamatian^Secretarul mimicipiului,

-/ Jr. Aurorăwrărmure

armure


Anexă la Hotărârea nr.331/2007

DOCUMENTAȚIE TEHNICA CADASTRALA

DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A IMOBILULUI situat in

8-DUL EROILOR NR.21-STR. IULIU MANIU.NR.16

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD. CLUJ

STATUL ROMAN

BENEFICIAR:


CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. CLUJ NAPOCA

STR. MOTILOT. NR.1-3

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:


MAMARA CLAUDIU


CERTIFICAT DE AUTORIZAIMEMORIU TEHNIC

1.DENIMIREA LUCRĂRII:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A IMOBILULUI situat in

B-DUL EROILOR NR.21-STR. IULIU MANIU.NR.16

LOC. CLUJ NAPOCA JUD. CLUJ

Numărul lucrării in registrul de evidenta propriu:

2.BENEFICIARUL LUCRĂRII:

CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. CLUJ NAPOCA

STR. MOTILOT, NR.1-3

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD. CLUJ

3.EXECUTANTUL LUCRĂRII:

MAMARA CLAUDIU

CERTIFICAT DE AUTORIZARE CJ 080

4.OBIECTUL LUCRĂRII:

Ridicare topo-cadastrala pentru delimitarea corpului de proprietate situat in b-dul eroilor nr.2i-str. iuliu maniu.nr.16 in scopul apartamentarii.

Nr.crt.

Destinație

Suprafața

ocupata la sol

Nr. etaje

Nr.

APART.

1

CASA

1

8

5.SCOPUL LUCRĂRII:


6.AMPLASAMENTUL:


Lucrarea s-a executat pentru obținerea OPERAȚIUNI B.C.F.

Zona ridicata se delimitează.

la -Nord-Str. IULIU MANIU

la -Sud-B-DUL EROILOR la -Est-Statul Roman

la -Vest-Statul Roman

7.SITUAȚIA JURIDICA A


C.F.:135885


CORPULUI DE PROPRIETĂȚI NR. TOPO:19

NR. CAD.:

8.OPERAȚIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE:

Ridicarea detaliilor:

s-a executat o retrointersectie si o drumuire din 3 statii topografice , din care prin metoda radierii s-au determinat detalile planimetrice si altimetrice ale construcțiilor noi construite.

Aparatul folosit:THEO 010 B. cu precizie de 2 secunde Redactarea planului s-a făcut prin coordonate rectangulare

folosindu-se metode soft, iar planul a fost redactat la impnmanta. Suprafața: a fost calculata din coordonate, punctele de contur fiind consemnate pe plan.

Sistem de proiectie:STEREOGRAFIC 1970 Sistem de cote: MAREA NEAGRA 1975

ÎNTOCMIT MAMARA


r<;


Anexa 1


TABEL cu mișcarea parcelară

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CLUJ NAPOCA

SITUAȚIA EXISTENTÂ

Nr. CF

Nr. topo

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

Proprietari

Suprafața

Sarcini

135885

19

1 .Construcție cu 2 corpuri, 8 apartamente, avand ca parii indivize comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, coșurile de fum, invelitoarea, racordările principale de apa, canalizare, electricitate si gaz, en term, coridorul de acces in clădire ( Corpul A) scările si coridorul exterior de la etaj.

Drept de proprietate, in favoarea:

1.Statul Roman, in administrația

2.Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca

1429 mp

Nu sunt

135886

19/V

5.Apartamentul administrativ nr. 5, str. Eroilor, nr. 21, luliu Maniu, nr. 16, compus din 9 birouri si dependințe, cu suprafața utila de 211.80 mp, cu părțile indivize comune aferente in cota de 8.99/100, inscrisc in cf colectiva 135885.

Drept de proprietate, in favoarea:

1.Statul Roman, in administrația

2.Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca

Nu sunt

SITUAȚIA PROPUSĂ

Nr. CF

Nr. topo

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

Proprietari

Suprafața

Sarcini

135885

19

2.Construcție cu 2 corpuri, 9 apartamente, avand ca parti indivize comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, coșurile de fum, invelitoarea, racordările principale de apa, canalizare, electricitate si gaz, cn term, coridorul de acces in clădire ( Corpul A) scările si coridorul exterior de la etaj.

Drept de proprietate, in favoarea:

1.Statul Roman, in administrația

2.Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca

1429 mp

Nu sunt

CF

NOIJ

19/V/A

1. Apartamentul administrativ nr. 5, str. Eroilor, nr.

21, luliu Maniu, nr. 16, compus din 6 birouri, 1 antreu comun cu ap. nr. 5A, 1 antreu, 1 wc comun cu ap. nr.6

Drept de proprietate, in favoarea:

1.Statul Roman, in administrația

2.Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca

Nu sunt

si cu ap. nr. 5A, cu suprafața utila de 187.77 mp, cu părțile indivize comune aferente in cota de 7.97/100, înscrise in cf colectiva 135885.

CF

NOU

19/V/B

1. Apartamentul administrativ nr. 5A, str. Eroilor, nr. 21, luliu Maniu, nr. 16, compus din 1 birou, 1 antreu comun cu ap. nr. 5, 1 wc comun cu ap. nr. 6 si cu ap. nr. 5, cu suprafața utila de 24.03 mp, cu părțile indivize comune aferente in cota de 1.02/100, inscrise in cf colectiva 135885.

Drept de proprietate, in favoarea:

1.Statul Roman, in administrația

2.Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca

Nu sunt


Întocmit:

Mămară ClaudiuNr cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Str. Eroilor, nr 21, ap 5

Carte Funciara col. nr.

135885

UAT

1 Cluj-Napoca

Cod unitate individuala

CF individuala

' 135886Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

BIROU

29.90

2

BIROU

27.90

3

BIROU

36.38

4

BIROU

37.04

5

BIROU

38.48

6

BIROU

20.10

:          7

BIROU

10.71

8

ANTREU

5.87

9

ANTREU

3.44

10

WC comun cu ap. Nr. 6

1.98

Suprafața utila =211.80 mp

...

1

Suprafața totala = 211.80 mp

Executant

Data

MAMARA CLAUDIU

03.2007

Recepționat

DataNr cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Str. Eroilor, nr 21, ap 5

Carte Funciara col. nr.

135885

UAT

Cluj-Napoca

Cod unitate individuala

CF individuala

...

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

BIROU

29.90

BIROU

27.90

3

BIROU

36.38

4

BIROU

37.04

5

BIROU

38.48

6

ANTREU comun cu ap. Nr. 5A

2.935

7

BIROU

10.71

8

ANTREU

3.44

9

WC comun cu ap. Nr. 6 si cu ap. Nr. 5A

0.99          ce.

Suprafața utila = 187.77 mp

/

ț

— p

■"   1 V J

Suprafața totala = 187.77 mp

Executant

Data

MAMARA CLAUDIU

03.J0£>^

Recepționat

tiata

Nr cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Str. Eroilor, nr 21. ap 5A

Carte Funciara col. nr.

135885

UAT

Cluj-Napoca

Cod unitate individuala

CF individuala
Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

BIROU

20.10

ANTREU comun cu ap. Nr. 5

2.935

1                 3                 |

WC comun cu ap. Nr. 6 si cu ap. Nr. 5

0.99


utila = 24.03 m

1 *"■

-

1 —

Suprafața totala = 24.03 mp

s f

Executant

Data

MAMARA CLAUDIU

03.2007

Recepționat

Data^5^

1CARTEA FUNCIARA COLECTIVA


Nr.°i opiietate pe --tainte situată în strada-..


PARTEA I-a


IMO BILULNUMX RUL TOPOGRAFIC al parcelei


DESCRIEREA IMOBILULUI Proprietate Indiviză forțată (părți comune)


ÎNTINDEREA


cbservațiuni
__^5i£.c^\  2- (f)*jr7|   ^y?                   , gvyK-,V ,/       r* * ■'■'£'


-dG^-xsy cs>/iJ* *•    ^_

.                       uȘjz C -mZzpy

-


.W

^/v


\

PARTEA Ii-a

J

proprietatea

1 2

tNSCRICRILE PRIVITOARE LA PROPRIETATE

TO'i.o^ OBSERVAȚIUNI

//5$r^ <*.<& ■

-------/ 3 /</■!'   //>‘?xl       *s              (P

Z Ac cz-i,,v~- ’         tZcX -z-/                 —           4

\J                                     i

Zo         *”~A; Z zv^     -t.l\ ci °v*x' -*-         <x*** /^ < i     v Z> Z-* Z^~ ^z ^z

/)Z'- (          cx'^) e~» '7           Că .    / 4 J 3             j      Z^ Zs'ț <~

d^L.. . i.s                     • ->     ./^>V 0 A-v- -

X

c<7

yZc~yZz*’*'     cz"^-<     * *» a<Zwv~ v.

2

T

"CC >r^ > Ă k. .(j^.           eJ               -dy,,-.

1

i-_____

I

I

hrtrat la. .          ‘          ■ . - Rr.———-C.F.

!

In baza contractuiuTla                r?Z27<<Z> :

_ IMknfificat de (.H'r r.phî'c               ___

|       Itfb rs.                       ....    t

»a                  4. ..ul di j^țp-iiiS'.‘a, ry t.rf-r;-.!-

1                                     «bun

'•s».

I


.. \C'^A

■'Sl,


29 >

! i.i u?:a

1                  i

1 ,

■ ■'’.: <k" 11313^ WZCi

1

■ -Elin "r, A

■îl

t~T

f                     ța

j C-'-:p.‘d__.1

juJ

?(..: ■

1 ri’.i i'ju^

. ■ J J

f*>j | ’ft'3 ►'fO|/l b.- ..*■    . .:.      „ l

---i_X2A\             —-

i - r.'oanA;

~OT^)QcH


                                              r\\ <g<yQkjQji?

■ .____

<l.p.Qdă^ig. Icftâ

------- _____________________________________________------

/Cvijr.A'Q^G <^u> buStoAf

Oj-^ &l VcC ^gJq c^c^Qu .

PARTEA IlI-a

SARCINI

5

înscrierile privitoare la sarcini

SUMA

OBSERVAȚIUNI

o z

L E I

Bani

Qu.vju., loto

G

Cu              6h Suto

) .

G^.ij.g W-Q- «na’eu’k Q&-U

<Uq?>V <S^- Wee<Ă^

ROM

dSkvowk ,         ■ .

1

I0OQ&.      Wqoocxx

_

\

--

J

-

_____0 o >ir 0 l’ f QAjrnom 'ȚA-rr i__

/<r^ .c.z > <a.\    ,          ■* !

/«r?i   . Vc> /p->oC6 /

(% '

*<£y V’ ~\4?;

0 6. 11. 200T

\

Nr.

sr ■'

ANCPI


Cerere:51602/27.11.06

Data eliberării :30.11.06

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ...CLUJ-NAPOCA..............

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 135886 Comuna/ Oraș/ Municipiu Cluj-Napoca

A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Suprafața In mp

Observații

5.

19/V

Apartamentul administrativ nr. 5 , str. Eroilor , nr. 21, luliu Maniu. nr. 16 , compus din 9 birouri si dependințe, cu suprafața utila de 211,80 mp, cu părțile indivize comune aferente in cota de 8.99/100 . înscrise in cf colectiva 135885

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observați

1.

2.

Cu nr.21765/1999 cf

Drept de proprietate in favoarea: STATULUI ROMAN in adm. Op. a Cons. Local al Mun. Cluj-Napoca

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observam

NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de Hbtarul-public.

S-a achitat tanful de .10.. lei prin chitanța nr 5339987 ,/2bo6:^,,pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.PI02

Red: SD


Asistent Ă registrato^jjx

PIaxi de amplasament al dvllxTiltare n. lmoiillxxlxii ScIjSqo


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

1453np

B-DUL EROILOR,NR.21-STR. IULIU MANIU, NR.16

C.F. nr.

135885

UAT

CLUJ NAPOCAA. Date referitoare la teren


Nr.

parcela

CategoriQ de Folosita

Suprafața ( -o >

Valoarea de «poxrtare C lei )

Mențiuni

l

CLRTI CtXSTWjCTU

1453

H82060

Inpr-e jrrfut Ci* ZIDURILE CLĂDIRII REPREZINTĂ LIMITA DE PRCP

total

1453

1482060

B. Date referitoare la construcții                  / 7-vCFRPF~a.T

Cod conttr.

Scor-a Fa te construita lA SOt < RP >

Valoarea de irpoxHare C lei >

DE

AUTORI7A.Î

CI

664)

Supraf. constrxrta desfasura ta »  1320 np

— Seria CJ N- P

C2

497

Supraf. cortstr-'uta desfășurata "  497 no

Cateaoria Ai

tutal

1157

\     trânTă ț)

li CLAIL.


Pet.

~T~

—F

5


rt r >

-gms-