Hotărârea nr. 330/2007

Hotărârea 330/2007 - Concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 6, în suprafată de 250 mp.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 6, în suprafață de 250 mp

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 6, în suprafață de 250 mp - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38916 din 11.05.2007 privind concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Caraiman nr. 6, în suprafață de 250 mp., în vederea construirii unei locuințe;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, ale H.C.L. nr. 155/2002 care modifică H.C.L. nr. 355/1999;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă concesionarea terenului în suprafață de 250 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 6, teren ce va fi înscris în C.F. NOU, în urma dezmembrării terenului cu nr. topo. 1046/8/2, în favoarea d-nei Fodor Rozalia, în vederea construirii unei locuințe.

Art.2. - Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 100 EURO/mp.

Art.3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 330 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)