Hotărârea nr. 329/2007

Hotărârea 329/2007 - Aprobarea bilanturilor contabile pe anul 2006 ale regiilor autonome de subordonare locală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțurilor contabile pe anul 2006 ale regiilor autonome de subordonare locală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțurilor contabile pe anul 2006 ale Regiei Autonome de Transport Urban Cluj-Napoca, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.31686 din 17.04.2006 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bilanțurilor contabile pe anul 2006 ale Regiei Autonome de Transport Urban Cluj-Napoca, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj - Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a , 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bilanțurile contabile pe anul 2006 ale Regiei Autonome de Transport Urban Cluj-Napoca, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj - Napoca conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban Cluj-Napoca, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca. Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj - Napoca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.329 / 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


Persoana juridica: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT URBAN CALATORI

Adresa: localitatea CLVJ-NAPOCA str. 21 DECEMBRIE. nr. 128, tel. 430917

i «umăr din registrul comerțului: J12/66/1991

Forma de proprietate: 11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6021—Alte transporturi terestre de calatori pe baza de sraftc

Cod de identificare fiscala: 201195

BILANȚ

la data de 31.12.2006

Formularul 10 - pagma 1                                                                                                          - lei -

Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

SOLD LA

01.01.2006

31.12.2006

A

B

1

2

A. ACTIVE imobilizate                                                                           ---------

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

I                             0

0

2 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări irporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

168bo2

3204:39

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233-234-2933)

05

194605

o

TOTAL: (rd.01 la 05)

06

363257

320453

II. IMOBILIZĂRI corporale

1. Terenuri si construcții (ct.211-212-2811-2812-2911-2912)

07

3730846

3949S35

2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08

52504563

47993639

3. .Alte instalații, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

33704

27523|

|    4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (cî.231-232-2931)

10 i            227616

100837j

TOTAL: (rd.07 la 10)

11

56495729

52071959i

                i

! III IMOBILIZĂRI FINANCIARE

i________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|     1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.261-2961)

12

0

oi

'. Împrumuturi acordate ennurilnr afiliate fct.2671 -2672-2964)

13

0

o!

3 Interese de participare (ct.263-2962)

14

0

Oi

4. împrumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)

1?

0

O1

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. .Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678-2679-2966-2968)

17

0

o'

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

0

0 •

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11-18)

19

568599S6

52392448;

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Matern prime si materiale consumabile

(ct.301-302-303+/-308-351+358-381+/-388-391-392-3951-3958-398)

20

1694567

15’9482! '

i

2. Producția in curs de execuție (ct.33i-332-34I-.-348-393-3941-3952)

21

16279

59538•

3.Produse finite st mărfuri (ct.345-346+/-348-354+356+357+36I’'-368+371-<-378-3945-

3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

42369

42016]

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.409I)

23

ol

-5819i

TOTAL (rd.20 la 23)

24

1753215

1727915

II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie încasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675-2676+2678-2679-2966-2968+4092+411-413-418-491)

25

435471

1824580

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)

26

0

0

3. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct.453-495)

27

0

0

4. Alte creanțe (ct.425-7-4282+431+437+4382+441+4424-r4428+444+445+446+447+4482+ i4582+461-473-496-5187)

28

390660

1308740| >

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0 I

TOTAL (rd.25 la 29)

30

826131

3133320 |

--I

Formularul 10 - pagina 2

- lei -

III. INVESTIT!! PE TERMEN SCURT

- 1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.501 -59])

31

G

0

2 Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598-5113-5114)

32

C

0

TOTAL (rd.31-32)

33

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BANC! (ct.5112-512-531 -532-541-542)

34

1032646

693254

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24-30-33-34)

35

3611932

5554489

C.CHELTUIELI IN AVANS (cl.47l)

36

539775

27830

P datorii, sumele care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un .an

1 Imprumutun dui emisiunea de obligațiuni (ct.161 + 1681-169)

37

0

0

2 Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621-1622-1624-1625-1627+1682-5191-5192-5198)

38

734832

S25263

3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct 419)

39

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401+404+408)

40

2696897

3419529

5. Efecte de comerț de piatit (ct 403+405)

41

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)

42

0

0

7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1663-1686-2692+453)

43

0

0

8. .Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626-

167+1687+2693-421+423+424-426-427-4281+431+437-4381+441+4423-4428-444+446-

447-4481-455-456-457-4581+462-473-509+5186-5193-5194+5195+5196+5197)

44

3800397

5251929

TOTAL (rd.37 la 44)

45

7232126

9596721

...-1CTTVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

-3102910

-4068599

| F.TOTAL ACTIVE MLNUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)

47

44960921

35483921

G. DATORII: SUMELE C.ARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI îVLARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 +1681-169)

48

0

0

2 Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621—1622+1624-1625-1627+1682+5191+5192— 5198)

49

36795505

2518'1795

|    3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

1   4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401-404-408)

51

0

0

5. Efecte de comerț de piatit (ct.403-405)

52

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685-2691-451)

53

0

0

7 Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct.1663-1686+2692+453)

54

0

0

8. .Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct.1623-1626-167-1687-2693-421-423-424 426+427-4281-431-437+4381+441+4423+4428-444-446+ 447-4481-455-456-457-4581-462-473+509-5I86-5193+5194-5195-5196+5197)

55

0

0

TOTAL (rd.48 la 55)

56

36795505

25181’95'

1

H. PROVIZIOANE                                                                                                 1

1 Provizioane pentru pensii si obligații similare (ct.l515)

57

0

o1

2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)

58

0

o'

3. .Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514-1518)

59

0

9

TOT .AL (rd.57la59)

60

0

o 1

1

I. VENITURI IN AVANS                                                                                                   1

- Subvenții pentru investirii (ct.131+132+133-134+138)

61

8796155!

12835923’ I

- Venituri înregistrate in avans (ct.472)

62

22551!

54197

TOTAL (rd.61-62)

63

8818706

12894125

I

j capital si rezerve

1. CAPITAL

1 Capital subscris varsat (ct.1012)

64

ol

o

2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)

65

o|

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66

7976004

57 96817

TOTAL (rd.64 la 66)

67

7976004

5796817

II. PRIME DE CAPITAL (ct.l04)

68

0

0 i

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69

0

0 I

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct.1061)

70

76008

205099

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)

71

0

0

la data de 31.12.2<lbo

'• Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2005

31.12.2006

A

B

1

2

1 Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

61130506

69184484

Producția vândută (ct.70l+702+703-i704-705-706-708)

02

47869762

57363382

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.7O7)

03

481314

49181R

Venituri din dobânzi mregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct 766)

04

C

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

12779432

11329286

2 Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                   Sold C

06

274938

343071

si a producției in curs de execuție                                         Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

113491

153653|

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

7438125

89953461

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01-06-07^08+09)

10

68957112

78681554

5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601-602-7412)

11

13619545

155150321

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

150193

1573131

b) .Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

5567724

52462841

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

386409

418308

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

35553328

42275087 |

| a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

26750262

32244289

1     Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct 645-7415)

17

8803066

10030795

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

7396125

7637129

| a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

7396125

7637129 !

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0 '

b) Ajustări de valoare privind acnvele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b l > Cheltuieli (ct.654+6814)

"•o

0

0

b.2l Venituri (ct.754-7814)

23

0

0

8. .Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

5490452

5011347

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611-612+613+614+621+622+623+624+625-626+627+628-7416)

25

5082849

4500003

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsatninte asimilate (ct.635)

26

347806

386070i

J 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri donații si activele cedate (ct.658)

27

59797

1 ZO-c' - !

Cheltuieli privind dobânzile de refinamare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

3 *

I

A», 'fin pnvind provizioanele (rd.30-31)

29

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

0

- Venituri (ct.7812)

31

0

J

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.ll la 15 +18-21+24+29)

32

68163776

76260500

"ROTITUL SAU PIERDEREA DIN' EXPLOATARE          - Profit (rd.10-32)

33

793336

2421054

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

J I

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

- i

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

10.Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

3 I

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

j i

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

16425

- din care, vetumrile obținute de la entitatile afiliate

40

0

Alte venituri financiare (ct.762+764-765+767-768)

41

2218484

2489575

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

2234910I

2495902

1 2.Ajustări de valoare pnvind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active oir^ulajiUd (rd.44_.-lS)

43

“1

:

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

-»j

- Venituri (ct.786)

45

3

13. Cheltuieli pnvind dobânzile (ct.666-7418)

46

□S7S0S9

2294PȘj;

dui care cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

oi

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

26545

70117

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43 +46+48)

49

2904615

2335139

PRUFI'1 UL SAU PIERDEREA FINANCLAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

160763

- Pierdere (rd.49-42)

51

669705

0

| Formularul 10 - pagina 3

3. Rezerve reprezentând surpiusui realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)

72

0

0

4. Alte rezerve (ct. 1068)

73

24343

198

|   ‘     Acțiuni proprii (ct. 109)

74

0

0

TOTAL (rd.70 la 73 - 74)

75

100351

205297

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

Sold C (ct. 117)

76

89061

0

Sold D (ct.I17)

77

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SoldC (ct.121)

78

95243

2181240

Sold D (ct.121)

79

0

0

Repartizarea profitului (ct.129)

80

95243

129091 !

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67-68-69-75~76-77-78-79-80)

81

8185416

80542631

Patrimoniul public (ct. 1016)

82

0

2247863;

CAPITALURI - TOTAL (rd.81-r82)

83

8165416

103021261

Administrațiiț,» . -Ju-v

Numele si.'prenuraele

ING.NTAG/QVWsT'

Semnătura

%

Stampila unitânr----■----:—. .    T.'........ . "            a un i

tllhi-'tll! .-->11      u -M.l 1 VII I IMM'. ■    —_______________________________I

Per.>:tm. «uri.iKa RA l'i-.RML)ITCAR1:

\<lrc;.i !..<..ilituic2 i I t'i-\          >lr B-IPT 21 l’EUEMBRJE IMS", nr 7G. tei 590X(>o

Număr din registrul ciuticitului. .112 33S ll,‘'

Fi.rma de proprietate: 1 1 -Regii autonvine

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa < AEN l 4030-Productia si distribuția energiei termice si a apei calde

Cod de identificare fiscala: 201330


I3II.ANT


- lei -

Formularul 10-pagina I

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2006

31.12.2006

A

B

1

2

A ACTIVE IMOBILIZATE

1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

o

0

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2S03-2903)

02

j

o

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct.205+20S-2805-2808-2905-2908)

03

374352

285918

4. Fond comercial (ct.2071-2S07-2907)

04

o

o

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05

0

0

TOTAL: (rd.Ol Ia 05)

06

374352

285918

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții ict.211-*-212-281 i-2812-2911-2912)

07

6059043

23262944

2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

OS

19652130

21812199

3. Alte instalații, utilate si mobilier (ct.2;4-2814-2914)

09

“o / >'2

73692

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231—232-293 1)

10

8073354

TOTAL: (rd.07 la 10)

11

30253189

53222139

EL IMOBILIZĂRI FIN ANCIARE

I. Acțiuni deținute la enntatile afiliate (Ct.261-2961)

12

4328395

43233*55 j

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct2671+2o72-2964;

l3

0

oi

3. Interese de participare (ct.263-2962 )

14

0

0

4. imprumutun acordate entităților pe baza de interese de participare (ct.26'3+2674-2965)

15

0

0

5. Investiții deținute ca imobilizări tct.265-2963)

16

12850

12850

6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676-26"$+2679-2966-2968)

17

87!

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

4341500

4341332)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11 + 1$)

19

34969041

57849439

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct.301+302+303+/-308+351+358+3Sl+i-3$8-391-392-395!-3958-398)

20

705598

573873

2. Producția in curs de execuție (ct.331+3.'2+341+/-348-393-3941-3952)

21

0

0

3-Produse finite si mărfuri (ct.345-346- -348+354-356+357+361+.-368+371+,-378-3945-

3946-3953-3954-3956-3957-396-397-44281

n?

0

c

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)

23

1000

1200

TOTAL (rd.20 la 23)

24

706598

575073

11. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie încasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)

25

13427280

11978622

2. Sume de incasat de la entitățile afiliate (ct.451 -495)

26

161015

0

3. Sume de încasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct.453-495)

27

236060

0

4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187)

28

2372571

3979724

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (rd.25 la 29)

30

16196926

15958346■»                                                                                                                                                                                                                IrM

Fi'rinuLinr. |i<-pagina.                                                                                                                       - «=■ -

1 ii' i A ; S i i i ii r:L i                         !. *■’ •

î ac mim J.tinule la entiiaiile afiliate (cl. vi!-'''1 »

31

0

0

2 Mu ut. e: lin. oe <em.cn scurt .ct vr           W-^.-5’*+5 1 ! 3-51 14 .

52

390779

0

TOTALird 31-32)

33

390779

o

IV CASA SI CONTURI LA BĂNCI ict > 112+> 12+ia1 +->32+>4i ->42)

34

391731

3277344

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 24+30+3->-.'4)

35

17686034

19910763

C CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

36

147354

2261894

D.DATORIL SUMELE CARE TREBUIE PLAI 11 E INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN

! Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni Ici. lol*1681 -169)

->/

o

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.l 621 ■* i d22t 1624-rl625-16. -16S~5 191—5192-5198)

38

5528273

3966181

3 Avansuri încasate in contul comenzilor (ct.410)

39

0

o

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404-408)

40

16882009

20631782

5. Efecte de comerț de plătit (ct-403 —405)

41

o

0

6. Sume datorate entităților afiliate Ici. 1661 + 1085+2691+451)

}•>

o

n

7 Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ci. 1663-1686-2692+453)

43

0

0

x Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pnvind asigurările sociale (ct. 1623-1626-167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281-431+437+4381-441+4423+4428-444-446+ 447+4481 +455+456-457-4581 +462+473+509+5IS6+5193+5194+5195+5196+5197)

-14

1609462

932130

TOTAL (rd.37 la 44)

45

24019744

25530093

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

-6595211

-3357436

F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19-46-61)

28351227

54469400

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 -1681 -169}

48

o

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621-1622+1624+1625-1627-16S2-5191 -5192+ 5198)

49

6501076

5621593

3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct 419)

50

0

o

|   4. Datorii comerciale - furnizori ict-01-404-408)

51

0

0

5. Efecte ce comerț de piarit (ct.403-405)

52

o

o

6. Sume datorate entitattlor afiliate (ct. 1661 + 1685-2691+451)

53

0

0

7. Sume datorate entitattlor pe baza de interese de participare (ct.!663+16So-2692-453)

54

0

n

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile pnvind asigurările sociale (ct.l 623-1626+

16"-1687+2693+421+423+424-426+427-42 81+431+437+438!+44 i-4423+4428-444-446-

k W-c-lS 1+455-456-457-4581-4&2-47 3-509-5186-5193-519-1 5195+5196-5197)

55

154723$

1710617

TOTAL (rd.48 la 55)

56

8248314

733"”1**'"! 3

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare (ct. 15151

57

o

Oi

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

o

o

3 Alte provizioane (ct.1511 + 1512-1513+1514-1518)

59

0

0 :

TOTAL (rd.57 la 59)

60

îl

0 î

l. VENITURI IN AVANS

- Subvenoi pentru investiții (ct.l 31 + 132-133-134-138)

61

22603

- Venituri înregistrate in avans (cl472)

62

408855

o

TOTAL (rd.ol-62)

63

431458

J. CAPITAL SI REZERVE

I- CAPITAL

1 Capital subscris varsat (ct. 1012)

64

o

0

2. Capital subscns nevarsat (ct.l011)

65

0

0

3. Patnmoniul regiei (ct. 10151

66

14261928

4231932

TOTAL (rd.64 la 66)

67

1426l928

4231332

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)

69

0

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct 1061)

70

179397

179397

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)

71

0

0r

Formularul IO-pagina 3                                                                                                    ''ei'

7 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare ici luoij

7 ">

0

oi

4 .A iie rezerve țct. I uoS >

73

5502293

17532013

Acțiuni proprii (ct. 109)

74

Ij

0

TOTAL (rd.70 la 73 - 74)

56316.90

17711410

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

Sold C (CL117)

76

148326

113779

Sold D (ct 117)

77

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

Sold C (ct 121)

78

11546

16045

Sold D (ct 12!)

79

0

o

Repartizarea profitului (ct. 129)

80

577

0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+6S+69+75-76-77+78-79-80;

81

20102913

22073166

Patrimoniul public (ct.1016)

82

0

25059024

CAPITALURI - TOTAL (rd.Sl-82)

83

20102913

47137190

: or Sa

Adminifirator, i|<5               oji                             Întocmit

NumeteU prenumele^ PjgH £ !/                        Numele si prenumele (calitatea)

M1R0N" EwJtL                     . c/)SOCAC!U NICOLAIE (l-coinpanim.ftnanciar-contabile sau personal calificat încadrat)

I

i

i

Serrinatitra

I | . J

Persoanajuridica REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

Adresa localitatea CLUJ NAPOCA, str. A IANCU. nr. 22-28


Număr din registrul comerțului J 12/117/1991

Forma de proprietate: 11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4523—Construcții de autoslazi. drumuri, acrodroame si baze sportive


Cod de identificare fiscala 201233


BILANȚ PRESCURTAT


la data de 3112.2006


Formularul 10-pagina I

- Ici -

Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

SOLD LA

01.01.2006

31.12.2006

A

B

1

2

A ACTIVE IMOBILIZATE

1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ci. 201+203*205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

40018

40018

II IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

02

47054206

37622013

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)

03

0

192306

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01 la 03)

04

47094224

37854337

b .CTIVE CIRCULANTE


STOCURI (ct 301+302+303+/-308+33I +332+341+345+346+/-348+351 +354+356+357+

.,.-+361+/-36S+371+/-378+3S1+/-3S8-391 -392-393-394-395-396-397-398+4091 -4428)

05

3387732

25520884

II CREANȚE (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428*444+ 445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)

06

2395898

2065348

III INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

0

0

IV CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct 5112+512*531+532*541+542)

08

-446426

883336

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08)

09

5337204

28469568

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)

10

367795

444312

D. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN

AN (ct 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404*405+408+419+421 +423+424+426+ 427+42S1+431+437+4381+441+4423+4428+444*446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)

11

6236883

2475947

E.ACTIVE CIRCULANTE NF.TE/ DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)

12

-700757

26333997

F.îc ?AL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 04*12-17)

13

46384510

64179377

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162+166+167*168-169+269+401 +403+404+405+408+419*421 +423+424+426+ 427* 4281+431*437+4381+441+4423*4428+444-446+447+4481+451*453+455+456+ 457+4581+ 462+473*509+5186+519)

14

6472465

688^664

ROV1ZIOANE (ct 151)

15

0

0

1 VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care.

16

177830

112893

.ibventii pentru investiții (ct. 131 + 132+133+134+138)

17

8957

8957

- venituri înregistrate in avans (ct. 472)

18

168873

103936

.1 CAPITAL SI REZERVEl. CAPITAL (rd 20 la 22). dm care

19

17032975

27339039

- capital subscris vărsat (ct 1012)

20

0

0

■ capital subscris nevărsat (ct 1011)

21

0

0

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

17032975

27339039

11 PRIME DE CAPITAL (ct 104)

23

0

0

III REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)

24

0

17032975

IV REZERVE (ct. 106)

25

185733

68135

Acțiuni proprii (ct 109)

26

0

0

V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 1 17)  ....... Sold C

27

1127455

0

....... Sold D

28

0

16252

V.I.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)....... Sold C

29

0

19149

------Sold D

30

447145

0
------ .....


Formularul 10 - pagina 2                                                                                                             - lei -

Repartizarea profitului (ct. 129)

31

0

0

CAPITALURI PROPRII -TOTAL (td 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)

32

17899018

44443046

Patrimoniul public (ct 1016)

33

22013027

12850667

CAPITALURI - TOTAL (rd 32+33)

34

39912045

57293713