Hotărârea nr. 328/2007

Hotărârea 328/2007 - Aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară ;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2006 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41679 din 21.05.2007 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2006;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art.36 al.4 lit.”a” , 39 al. 1 și art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului general pe anul 2006 al municipiului Cluj-Napoca în structură la 31.12.2006 astfel :

b) La venituri:

  • - bugetul local în sumă de 448.681.630 lei;

  • - bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții în sumă de 8.943.579 lei;

  • - bugetul împrumuturilor interne - în suma de 31.327.063 lei;

  • - bugetul fondurilor externe nerambursabile în suma de 17.596 lei;

  • - veniturile evidențiate în afară bugetului local în sumă de 68.486.514 lei.

b) La cheltuieli:

  • - bugetul local în sumă de 386.520.960 lei;

  • - bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții în sumă de 8.591.196 lei;

  • - bugetul împrumuturilor interne - în sumă de 31.327.063 lei;

  • - bugetul fondurilor externe nerambursabile în suma de120.469 lei;

  • - bugetul cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local în sumă de

10.806.635 lei; conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 328 / 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi)fo /^Prbf.-unîv/i^.Vasile Florin Stamatian


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.328/2007


EXECUȚIA BUGETUI LOCAL PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2006

Buget final

2006

Încasări/Plăți

A

Venituri - total, din care :

0001

386.489.766

473.847.288

448.681.630

Venituri proprii

4802

286.429.136

276.773.541

254.771.620

I.

Venituri curente

0002

301.680.971

432.916.518

429.129.757

A.

Venituri fiscale

0003

249.198.388

404.220.119

405.163.013

Al.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

104.678.098

141.041.014

144.444.688

1.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

311.955

311.955

42.368

2.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

101.501.438

139.818.059

144.402.320

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

96.324.438

131.521.782

136.121.460

- Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

5.177.000

8.296.277

8.280.860

_

3.

Alte imozite pe venit, profit și câștiguri din capital

007

2.864.705

911.000

0

A2.

Impozit pe salarii -Total = restanțe din anii anteriori=

0602

0

500.000

437.117

A3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

34.554.796

53.896.496

56.167.198

-Impozite și taxe pe proprietate

07.02

34.554.796

53.896.496

56.167.198

- Impozit pe clădiri

07.02.01

23.826.565

31.326.565

31.664.994

- Impozit pe temuri

07.02.02

5.228.231

5.298.231

4.583.923 ■

- Taxe judiciare de timbru , alte taxe de timbre pentru activitatea notariala

07.02.03

5.500.000

17.264.000

19.908.321

- Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

7.700

9.960 i

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

109.965.494

208.637.609

203.960.468

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

99.710.630

195.384.040

192.248.352 1

Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

82.753.630

112.087.390

109.037.331

Sume defalcate din T.V.A. pentru sistem, centraliz. de producere și distribuție energie termică

11.02.04

9.925.000

15.470.000

15.385.341

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3.034.000

63.828.650

63.827.680

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2006

Buget final

2006

-----

Incasări/Plăți

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

0

550.000

765.840

- taxe hoteliere

12.02.07

0

550.000

765.840

3.

Taxe pe servicii specifice

15.02

110.524

390.524

386.430

4.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

16.02

10.144.340

12.313.045

10.559.846

Taxa asupra mijloacele de transport

16.02.02

3.836.993

5.440.698

3.699.868

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5.406.347

6.856.347

6.856.313

- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

901.000

16.000

3.665

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

0

145.000

153.542

C.

Venituri nefiscale

0012

52.482.583

28.696.399

23.966.744

CI.

Venituri din proprietate

0013

18.181.514

18.640.830

15.692.499

- Venituri din proprietate

30.02

18.181.514

18.640.830

15.692.499

- Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

124.624

124.624

50.014

- Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

200.000

540.000

514.805

- Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

17.856.890

17.706.890

14.861.613

- Venituri din dividende

30.02.08

0

269.316

266.067

CZ.

Vânzări de bunuri și servicii

0014

34.301.069

10.055.569

8.274.245

1.

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02

213.055

425.055

432.317

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

23.938.244

2.468.244

2.155.185

3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

7.013.000

4.014.500

3.904.713

4.

Diverse venituri

36.02

3.116.770

3.116.770

1.765.030

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

20.000

31.000

17.000

II

Venituri din capital

0015

84.458.795

39.241.063

17.890.215^

IV

Subvenții

0017

350.000

1.689.707

1.661.658

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

0

1.339.707

1.339.710

Subvenții de la alte administrații

43.02

350.000

350.000

321.948

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

350.000

350.000

321.948

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial

2006

Buget final 2006

---------

Incasări/Plăți

B

Cheltuieli - total, din care :

5002

386.489.766

473.847.288

386.520.960

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe

51.02

78.623.461

50.318.528

39.077.193

- cheltuieli de personal

10

22.550.000

14.436.456

12.752.384

bunuri și servicii

20

40.158.461

33.377.072

25.422.404

alte transferuri

55

- cheltuieli de capital

70

15.915.000

2.505.000

902.405

2.

Cap. 54.02 - Alte serv, publice generale

54.02

250.000

470.580

138.442

- cheltuieli de personal

10

0

175.600

124.935

- bunuri și servicii

20

0

44.980

13.507

fonduri de rezervă

50

100.000

100.000

0

- operațiuni financiare din care, pe subcapitole:

79

150.000

150.000

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

100.000

100.000

0

Fond pt. garantarea împrumuturilor externe.

54.02.07

150.000

150.000

0

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0

220.580

138.442

3.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

1.788.438

1.788.438

984.353

4.

Cap. 61.02 — Ordine publică și siguranță națională

61.02

470.000

3.251.840

1.748.334

- cheltuieli de personal

10

70.000

1.996.000

1.343.396

- bunuri și servicii

20

250.000

1.045.840

404.814

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

150.000

210.000

124

Politia comunitară

61020304

0

2.721.840

1.671.862

Protecție civilă si protecția contra incendiilor

610205

470.000

530.000

76.472

5.

Cap. 65.02 - învățământ

65.02

112.578.000

146.445.460

135.036.754

cheltuieli de personal

10

78.694.000

106.249.460

98.988.197

bunuri și servicii

20

29.149.000

35.116.000

32.913.962

asistență socială - transport elevi

57

1.835.000

2.200.000

2.050.571

alte cheltuieli - burse

59

360.000

390.000

346.022

- cheltuieli de capital

70

2.540.000

2.490.000

738.002

din care, pe subcapitole: învățământ preșcolar

65020301

19.095.000

25.268.744

23.384.875

învățământ primar

65020302

39.666.000

52.742.188

49.566.083

învățământ secundar superior

65020402

44.806.000

54.579.860

48.813.996

învățământ profesional

65020403

9.011.000

13.854.668

13.271.800

Nr.

cri.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial

2006

Buget final

2006

--M---------

Incasări/Plăți

6.

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

1.736.000

2.206.000

2.203.061

bunuri și servicii

20

616.000

956.000

954.435

asistență socială

57

620.000

700.000

699.977

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

500.000

550.000

548.649

Spitale generale

66020601

1.116.000

1.506.000

1.503.084

Alte instituții și acțiuni sanitare

66025050

620.000

700.000

699.977

7.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și

67.02

15.174.800

15.686.744

12.519.616

religie

cheltuieli de personal

10

300.000

510.000

506.204

bunuri și servicii

20

13.589.800

13.506.744

11.701.975

transferuri către instituții publice

51

300.000

330.000

311.333

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

985.000

1.340.000

104

Case de cultură

67020306

300.000

330.000

311.333

întreținere grădini publice ,parcuri

67020503

13.889.800

14.016.744

12.208.179

,zone verzi, baze sportive

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religilei

670250

985.000

1.340.000

104

8.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

12.769.920

17.175.114

15.116.996

cheltuieli de personal

10

6.454.355

10.402.965

9.769.509

bunuri și servicii

20

3.609.740

4.000.425

3.009.176

transferuri către instituții publice

51

1.099.125

1.115.024

905.787

alte transferuri

55

asistență socială

57

1.506.700

1.556.700

1.394.353

cheltuieli de capital

70

100.000

100.000

38.171

din care, pe subcapitole:

Asistentă socială în caz de invaliditate

68020502

5.782.580

9.466.500

8.921.259

Asistentă socială pt. familie și copii

680206

770.181

786.080

634.755

Creșe

680211

1.467.310

1.907.560

1.852.986

Ajutor social

68021501

596.700

446.700

352.184

Cantine de ajutor social

68021502

3.774.205

4.139.330

2.997.882

Alte chelt. în domeniul asig. și asist.

680250

378.944

428.944

357.930

soc.

9.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

30.863.000

31.917.707

18.579.128

bunuri și servicii

20

19.427.000

19.427.000

9.696.930

alte transferuri

55

3.186.000

2.786.000

1.671.001 |

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

8.250.000

9.704.707

7.211.197

Locuințe

70020301

100.000

1.100.000

1.049.999

Iluminat public

700206

10.000.000

10.020.000

5.577.642

Alte servicii

700250

20.763.000

20.797.707

11.951.487

10'

Cap. 74.02 - Protecția mediului

74.02

30.955.000

27.653.830

18.188.529

bunuri și servicii

20

29.300.000

25.888.830

17.298.924

cheltuieli de capital

70

1.655.000

1.765.000

889.605

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial

2006

Buget final 2006

x--■---

Incasări/Plăți

11.

Cap. 81.02 - Combustibili și energie

81.02

35.671.700

59.011.600

58.441.434

subvenții

40

23.156.400

38.656.400

38.656.094

transferuri către instituții publice

51

0

7.900.000

7.900.000

alte transferuri

55

12.515.300

12.455.200

11.885.340

12.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

65.609.447

117.921.447

84.487.120

- bunuri și servicii

20

47.190.000

83.345.000

59.924.396

subvenții

40

13.419.447

13.419.447

12.348.898

alte transferuri

55

5.000.000

9.257.000

9.213.745

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

0

11.900.000

3.000.081

Transport în comun

84020302

18.419.447

22.676.447

21.562.643

Străzi

84020303

47.190.000

95.245.000

62.924.477

Excedent

98.02

62.160.670


ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE,

Ec. MANUELA CÎMPEAN


EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2006


- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget inițial 2006

Buget final 2006

----X-----------------

încasări/ Plăți

I

VENITURI TOTALE

000110

11.100.000

12.215.766

8.943.579

1.

Venituri curente

0010

10.800.000

11.885.766

8.632.246

2.

Subvenții pt.instituții publice

4310

300.000

330.000

311.333

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

11.100.000

12.215.766

8.591.196

1.

învățământ

6510

10.700.000

11.785.766

8.196.832

din care, pe subcapitole: învățământ preșcolar

65100301

3.566.985

4.711.058

2.865.627

învățământ primar

65100302

628.967

448.647

332.757

învățământ secundar superior

65100402

3.082.309

4.012.569

2.617.824

învățământ profesional

65100403

130.119

401.667

389.175

învățământ postliceal

651005

515.420

907.424

768.032

Internate si cantine pentru elevi

65101103

2.776.200

1.304.401

1.223.417

2

Cultură, recreere și religie

6710

400.000

430.000

394.364

- Case de cultura

67100306

400.000

430.000

394.364

Excedent

98.10

352.383

DIRECTOR ECONOMIC


Ec.OLIMPIA MOI


SERVICIU BUGET,

CIAR, SALARIZARE, CÎMPEAN

EXECUȚIA BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE
- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget inițial 2006

Buget final

2006

--K---------—

încasări/ Plăți

I

CREDITE INTERNE

5007

41.670.000

55.925.000

31.327.063

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

41.670.000

55.925.000

31.327.063

ACTIVE NEFINANCIARE

71

41.670.000

55.925.000

31.327.063

1.

AUTORITĂȚI PUBLICE

5107

2.150.000

4.150.000

3.913.502

Active nefinanciare

71

2.150.000

4.150.000

3.913.502 '

2.

CULTURĂ, RECREERE

6707

200.000

0

0 :

Active fixe

71

200.000

0

0 i

3.

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6807

150.000

100.000

0

Active nefinanciare

71

150.000

100.000

0 |

4.

LOCUINȚE,    SERVICII    ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

7007

7.450.000

7.895.000

5.055.977

Active nefinanciare

71

7.450.000

7.895.000

5.055.977

5.

PROTECȚIA MEDIULUI

7407

350.000

0

0

Active nefinanciare

71

350.000

0

0

6.

TRANSPORTURI, din care:

8407

31.370.000

43.780.000

22.357.584

Active nefinanciare

71

31.370.000

43.780.000

22.357.584

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2006

Buget final

2006

--*--------------

încasări/

Plăți

1

VENITURI TOTALE

000108

11.600.000

1.000.000

17.596

Donații din străinătate

4408

11.600.000

1.000.000

17.596

De la guverne străine

440802

11.600.000

1.000.000

17.596

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

11.600.000

1.000.000

120.469 i

Autorități publice si acțiuni externe

5108

11.600.000

1.000.000

120.469 j

Deficit

99.08

102.873EXECUȚIAVENTTURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE

ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE


- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2006

Buget final 2006

---X---------------

încasări/ Plăți

I

VENITURI TOTAL

000111

21.504.734

23.944.734

68.486.514

1

Taxe speciale

361106

780.000

2.520.000

4.495.687

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1.000.000

1500.000

1.201.730

3

Fond de rulment

361110

19.054.734

19.054.734

62.789.097

4

Alte venituri

361150

670.000

870.000

0

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

21.504.734

23.944.734

10.806.635

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

0

2.490.000

1.683.552

- bunuri și servicii

20

- active nefmanciare

71

0

2.490.000

1.683.552

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.11

270.000

270.000

0

- bunuri și servicii

20

270.000

270.000

0

3

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.11

25.000

25.000

24.642

-active nefinanciare

71

4

CULTURĂ, RECREERE

67.11

1.000.000

1.000.000

615.930

- active nefinanciare

71

1.000.000

1.000.000

615.930

5

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

68.11

400.000

600.000

0

- bunuri și servicii

20

400.000

600.000

0

6

LOCUINȚE,      SERVICII      ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

9.012.619

8.762.619

3.367.670

- bunuri și servicii

20

2.586.857

1.086.857

0

- active nefinanciare

71

6.425.762

7.675.762

3.367.670

7

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

250.000

250.000

150.492

- bunuri și servicii

■20

100.000

100.000

492 |

- active nefinanciare

71

150.000

150.000

150.000

8

TRANSPORT

84.11

10.547.115

10.547.115

4.964.349

- bunuri și servicii

20

4.018.475

4.018.475

o:

- active nefinanciare

71

6.528.640

6.528.640

4.964.349

Excedent

98.11

57.679.879

DIRECTOR ECONOMIC
Șe^erviciu BUGET,

R, SALARIZARE, UELA CÎMPEAN