Hotărârea nr. 326/2007

Hotărârea 326/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale cuplate, însiruite si in regim izolat, D+P+E, B-dul. Muncii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale cuplate, înșiruite și în regim izolat, D+P+E Bd. Muncii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale

cuplate, înșiruite și în regim izolat, D+P+E, Bd. Muncii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41688/43/21.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale cuplate, înșiruite și în regim izolat, D+P+E, Bd. Muncii, beneficiar Mitre Viorel;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15038/8593/22.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale cuplate, înșiruite și în regim izolat, D+P+E, Bd. Muncii, beneficiar Mitre Viorel, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, accesele, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT max.= 35%, CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren pentru UTR =L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15038/8593/22.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Nr. 326 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Contrasemnează:


Contrasemnează:


W Secretarul municipiului,

Jr. AuroraTarmure