Hotărârea nr. 325/2007

Hotărârea 325/2007 - Aprobarea extinderii P.U.D. pentru hală de productie – parter în parcul industial Tetarom 2, B-dul. Muncii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală de producție - parter în parcul industrial TETAROM 2 Bd. Muncii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii P.U.D. pentru hală de producție - parter, în parcul industrial TETAROM 2, Bd. Muncii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42095/ 43/22.05.2007 al Direcției urbanism prin care se

propune aprobarea extinderii Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală de producție -parter, în parcul industrial TETAROM 2, Bd. Muncii, beneficiară SC EMERSON SRL;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

24114/8614/27.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă extinderea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală de producție -parter, în parcul industrial TETAROM 2, Bd. Muncii, beneficiară SC EMERSON SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, accesul, indicii de ocupare a terenului POT = 30,13%, CUT = 0,54 ADC/mp. teren pentru UTR = A5, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24114/8614/27.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 325 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)