Hotărârea nr. 324/2007

Hotărârea 324/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru mansardare locuintă, str. Paris nr. 49/4;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu pentru mansardare locuință str. Paris nr.49/4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru mansardare locuință, str. Paris nr. 49/4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42180/ 43/22.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu pentru mansardare locuință, str. Paris nr. 49/4, beneficiară ILCEAN ANA;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 75616/7415/19.10.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu pentru mansardare locuință-apartament nr. 4, str. Paris nr. 49, beneficiară ILCEAN ANA, prin care se stabilesc reglementările privind mansardarea, parcarea auto, accesul, indicii de ocupare a terenului POT = 43%, CUT = 0,903 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 75616/7415/19.10.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 324 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)