Hotărârea nr. 323/2007

Hotărârea 323/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire service auto si depozit, B-dul. Muncii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire service auto și depozit bdul Muncii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru service auto și depozit pe bdul Muncii f.n - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39142 din 21.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru service auto și depozit pe bdul Muncii f.n, beneficiar: S.C. ELAMARIS Comimpex S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 20190/8457 din 15.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru service auto și depozit pe bdul Muncii f.n. beneficiar: S.C. ELAMARIS Comimpex S.R.L. prin care sc analizează amplasarea construcțiilor și amenajarea a 2 incinte. Regimul de înălțime este parter (6,0 m. la cornișă) cu un etaj parțial. Amenajările terenului constau în locuri de parcare, alei carosabile și pietonale. spațiu verde. Se propun POT=26 % și CUT= 0,3 în UTR=A3.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 20190/8457 din 15.03.2007 .

Art, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 323 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)