Hotărârea nr. 321/2007

Hotărârea 321/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială, D+P+M, Colonia Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+M Colonia Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă familială,

D+P+M, Colonia Borhanci fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35801/ 43/02.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+M, Colonia Borhanci fn, beneficiar Teodorescu Ovidiu;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 96032/8317/01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+M, Colonia Borhanci fn, beneficiar Teodorescu Ovidiu, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, indicii de ocupare a terenului POT = 20%, CUT = 0,4 ADC/mp. teren (POT max. = 35%, CUT max.= 0,9 ADC/mp. teren, UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 96032/8317/01.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 321 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)