Hotărârea nr. 320/2007

Hotărârea 320/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire stadion CFR Ecomax Cluj, str. Romulus Vuia nr. 23.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire stadion CFR ECOMAX CLUJ str. Romulus Vuia nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire stadion CFR ECOMAX CLUJ, str. Romulus Vuia nr. 23 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41437/43/18.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire stadin CFR ECOMAX CLUJ, str. Romulus Vuia nr. 23, beneficiară SC CLUBUL DE FOTBAL CFR ECOMAX SRL;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25525/8514/27.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire stadion CFR ECOMAX SRL, str. Romulus Vuia nr. 23, beneficiară SC CLUBUL DE FOTBAL CFR ECOMAX, prin care se stabilesc reglementările privind modernizarea incintei, iluminare nocturnă, accesele, evacuările, parcarea, indicii de ocupare a terenului POT = 30,19%, CUT = 0,78ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25525/8514/27.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 320 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Președinte de ședință,Prof. druv. dr. Vasile Florin. Stamat ian / O>—Na '

/P

/5 Contrasemnează: >e(^tarul municipiului, Ytf. Aurora Tarmure