Hotărârea nr. 319/2007

Hotărârea 319/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru statie sortare agregate si hale metalice în incintă, P+E, str. Plevnei nr. 93.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru stație sortare agregate și hale metalice în incintă, P+E str. Plevnei nr. 93

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru stație sortare agregate și hale metalice în incintă, P+E, str.Plevnei nr. 93 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41411/43/18.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru stație sortare agregate și hale metalice în incintă, P+E, str. Plevnei nr. 93, beneficiară SC CHIM MIX BETON SRL;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59726/7200/10.08.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru stație sortare agregate și hale metalice în incintă, P+E, str. Plevnei nr. 93, beneficiară SC CHIM MIX BETON, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 7,53%, CUT = 0,08ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59726/7200/10.08.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 319 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)î Contrasemnează: e^netarul municipiului, ,^/r. AuroraTEjarmure


rmure