Hotărârea nr. 318/2007

Hotărârea 318/2007 - Aprobarea P.U.Z. (extindere) si a P.U.D. pentru case de vacantă, D+P+M, Colonia Făget – str. D.D.Rosca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ( exindere ) și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru case de vacanță, D+P+M, Colonia Făget - str. D. D. Roșea

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru case de vacanță, D+P+M, Colonia Făget - str. D. D. Roșea - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 43828/ 43/28.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ( extindere ) și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru case de vacanță, D+P+M, Colonia Făget - str. D. D. Roșea , beneficiari ALBU PAULA SIMONA și asociații.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 83029/7595/09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ( extindere ) și Planul Urbanistic de Detaliu pentru case de vacantă, D+P+M, Colonia Făget - str. D. D. Roșea, beneficiari ALBU PAULA SIMONA și asociații, pentru reglementarea extinderii funcționale a zonei UTR = 11, accesele, parcarea auto, viabilizarea amplasamentului, ocuparea terenului POT propus= 14%, POTmax. = 20% și CUT propus = 0,3 ADC/mp. teren, CUT max. = 0,4 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 83029/8595/09.11.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință.

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian

Nr. 318 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)