Hotărârea nr. 317/2007

Hotărârea 317/2007 - Aprobarea P.U.Z. – preliminar pentru Cartierul Tineretului, Păşunea Someseni.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - preliminar

pentru Cartierul Tineretului

Pășunea Someșeni

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - preliminar pentru Cartierul Tineretului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44509/ 43/29.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - preliminar pentru Cartierul Tineretului - Pășunea Someșeni, beneficiară SC CARTIERUL TINERETULUI SRL.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 40229/8648/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - preliminar, pentru Cartierul Tineretului -Pășunea Someșeni, beneficiară SC CARTIERUL TINERETULUI SRL, privind reglementarea urbanistică și arhitecturală a zonei pentru construirea unui cartier de locuințe și dotări și introducerea teritoriului în intravilan, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 40229/8648/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 317 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)