Hotărârea nr. 316/2007

Hotărârea 316/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri cu showroom si locuintă de serviciu la ultimul nivel, D+P+2E, str. Frunzisului nr. 29.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri cu showroom și locuință de serviciu la ultimul nivel, D+P+2E str. Frunzișului nr. 29

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri cu showroom și locuință de serviciu la ultimul nivel, D+P+2E, str. Frunzișului nr. 29 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42334/ 43/22.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri cu showroom și locuință de serviciu la ultimul nivel, D+P+2E, str. Frunzișului nr. 29, beneficiar CRISAN MIRCEA.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

93979/8188/01.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri cu showroom și locuință de serviciu la ultimul nivel D+P+2E, str. Frunzișului nr. 29, beneficiar CRISAN MIRCEA, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 14,17%, CUT = 0,6 ADC/mp. teren, UTR=L3a, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93979/8188/01.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,


Nr. 316 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)