Hotărârea nr. 315/2007

Hotărârea 315/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru centrul de cartier-comert-servicii, învătământ, birouri, locuinte, loisir, str. Bună-Ziua f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru centru de cartier-comerț-servicii, învățământ, birouri, locuințe, Ioisir str. Bună Ziua fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru centru de cartier-comerț-servicii, învățământ, birouri, locuințe, Ioisir, str. Bună Ziua fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35116/ 43/27.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru centru de cartier-comerț-servicii, învățământ, birouri, locuințe, Ioisir, str. Bună Ziua fn, beneficiare SC ELITE SRL și SC MAO SRL.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21081/8515/27.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal si Planul Urbanistic de Detaliu pentru centru de cartier-comerț-servicii, învățământ, birouri, locuințe, Ioisir, str. Bună Ziua fn beneficiare SC ELITE SRL si SC MAO SRL, pentru reglementarea funcțională a zonei și stabilirea condițiilor de amplasare, configurare a clădirilor, circulațiile, accesele, parcările, spațiile verzi, relațiile volumetrice, ocuparea terenului POT = 31,13% și CUT = 2,3 ADC/mp., teren pe ansamblul zonei studiate, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21081/8515/27.03.2007.

Art. 2. - Prelungirea str. W. A. Mozart se va trasa pe terenul proprietatea SC ELITE SRL și SC MAO SRL, fără afectarea parcelelor riverane de pe latura N-V, cu retragerea corespunzătoare a clădirilor D+P+2E din vecinătatea drumului, cu respectarea POT și CUT menționate la Art.l, pe suprafața diminuată rezultată.

Art.3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 315 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)