Hotărârea nr. 314/2007

Hotărârea 314/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte familiale cuplate, S+P+E, str. Spiru haret nr. 5-5A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, S+P+E str. Spiru Harct nr. 5-5A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două locuințe

familiale cuplate, S+P+E, str. Spiru Haret nr. 5-5A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44240/43/28.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, S+P+E, str. Spiru Haret nr. 5-5A, beneficiari Maier Ioana și Astaluș Lenuța;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 71725/7411/19.10.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, S+P+E, str. Spiru Haret nr. 5-5A, beneficiari Maier Ioana și Astaluș Lenuța, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 35,2% (POTmax. = 35%) și CUT = 0,88 ADC/mp. teren ( CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren )- UTR = CC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 71725/7411/19.10.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 314 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)