Hotărârea nr. 313/2007

Hotărârea 313/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective cu sase apartamente, D+P+2E, str. Mircea Zaciu (str. „E”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective cu șase apartamente, D+P+2E str. Mircea Zaciu ( str. “E” )

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru imobil de locuințe

colective cu șase apartamente, D+P+2E, str. Mircea Zaciu ( str. “E” ) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44302/43/29.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective cu șase apartamente, D+P+2E, str. Mircea Zaciu (str. “E”), beneficiar Simu Alexandru;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 91118/8181/08.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective cu șase apartamente, D+P+2E, str. Mircea Zaciu ( str. “E” ), beneficiar Simu Alexadru, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 31,2%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren (POT max. = 35%, CUT max.= 0,9 ADC/mp. teren), UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 91118/8181/08.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 313 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)