Hotărârea nr. 312/2007

Hotărârea 312/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte terasate, str. E. Racovită nr. 25.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe tcrasate str. E. Racovită nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe tcrasate, str. E. Racovită nr. 25 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42337/ 43/22.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe tcrasate, str. E. Racoviță nr. 25;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66987/7594/09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe terasate, str. E. Racovită nr. 25, beneficiar Dan Sorin Lucian, prin care se reglementează amplasarea, regimul de construire, accesul, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 32% și CUT = 0,9 AC/mp. teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66987/7594/09.11.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 312 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)