Hotărârea nr. 311/2007

Hotărârea 311/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale, D+P+M, str. Mircea Eliade nr. 35-37.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+M str. Mircea Eliade nr. 35-37

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale,

D+P+M, str. Mircea Eliade nr. 35-37 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39581/ 43/14.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+M, str, Mircea Eliade nr. 35-37, beneficiar Szopos Paul.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4626/8329/21.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+M, str. Mircea Eliade nr. 35-37, beneficiar Szopos Paul, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, indicii de ocupare a terenului POT = 30,74%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren, UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4626/8329/21.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 311 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)