Hotărârea nr. 310/2007

Hotărârea 310/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru hală de depozitare-parter si amenajare constructii si incintă, B-dul. Muncii nr. 12.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală de depozitare - parter și amenajare construcții și incintă Bd. Muncii nr. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru hală de depozitare -parter și amenajare construcții și incintă, Bd. Muncii nr. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39496/ 43/14.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală de depozitare - parter și amenajare construcții și incintă, Bd,. Muncii nr. 12, beneficiară SC MIR MECANICA ITALO-ROMANA;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17773/8510/11.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hală de depozitare - parter și amenajare construcții și incintă, Bd. Muncii nr. 12, beneficiară SC MIR MECANICA ITALO-ROMANA SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, amenajarea, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 50,7%, CUT = 0,87 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17773/8510/11.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 310 din 5 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)