Hotărârea nr. 309/2007

Hotărârea 309/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri D+P+3E+etaj 4 retras, Calea Turzii nr. 78.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri D+P+3E+etaj 4 retras Calea Turzii nr. 78

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru clădire de birouri D+P+3E+etaj 4 retras, Calea Turzii nr. 78 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42612/43/23.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri D+P+3E+etaj 4 retras, Calea Turzii nr. 78, beneficiar SC G.I. CONSULTING SRL.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93036/ 7636/ 14.12.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 , 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri D+P+3E+etaj 4 retras, Calea Turzii nr. 78, beneficiar SC G.I. CONSULTING SRL, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime D+P+3E+etaj 4 retras, accesul auto și pietonal, relația cu vecinătățile, parcarea, ocuparea terenului POT= 45%, CUT= 1,8 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93036/ 7636 14.12.2006 .

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 309 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)