Hotărârea nr. 308/2007

Hotărârea 308/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru trei locuinte familiale însiruite, S+P+M, str. Câmpului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe familiale înșiruite, S+P+M str. Câmpului fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru trei locuințe familiale înșiruite, S+P+M, str. Câmpului fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44341/43/29.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe familiale înșiruite, S+P+M, str. Câmpului fn, beneficiari Filip Luminița și asociații;.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16945/8607/27.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe familiale înșiruite, S+P+M, str. Câmpului fn, beneficiari Filip Luminița și asociații, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, regimul de construire, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 32%, CUT = 0,7 ADC/mp. teren (POT max. = 35%, CUT max.= 0,9 ADC/mp. teren), UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16945/8607/27.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 308 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)