Hotărârea nr. 307/2007

Hotărârea 307/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru spatii comerciale, birouri si locuinte, S+P+2E, str. Bucuresti nr. 72-74.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru spații comerciale, birouri și locuințe, S+P+2E str. București nr. 72-74

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru spații comerciale, birouri și locuințe, S+P+2E, str. București nr. 72-74 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44441/43/29.05.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru spații comerciale, birouri și locuințe, S+P+2E, str. București nr. 72-74, beneficiar Obadă Nelu - SC AUTOBAC SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1797/8371/09.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru spații comerciale, birouri și locuințe, S+P+2E, str. București nr. 72-74, beneficiar Obadă Nelu - SC AUTOBAC SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului pentru UTR = CAI - POT = 74%, CUT = 2,4 ADC/mp. teren - incinta de la nr. 74, POT = 50%, CUT = 1,9 ADC/mp. teren - incinta de la nr. 72, (POT max. =80%, CUTmax. = 2,4 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1797/8371/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 307 din 5 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)